English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Bezpečnost

Bezpečnostně právní činnost [68-42-M/01]

Nově otevřený obor na naší škole.

  • forma studia: denní
  • délka studia, ukončení: 4 roky, maturitní zkouška
  • počet přijímaných žáků ve školním roce 2016/2017: 60
  • přijímací zkoušky: viz Přijímací řízení 

Od 3. ročníku studenti pokračují ve studiu dle školního vzdělávacího programu (ŠVP):

Charakteristika oboru

V průběhu studia se žák seznamuje se základními pravidly administrativní práci bezpečnostních složek a formálními požadavky na ni, dále s potřebnými znalostmi z právního systému ČR, kdy je seznámen s jednotlivými odvětvími českého práva. Důraz je kladen především na trestní právo hmotné a trestní právo procesní. Žák získává znalosti norem veřejného pořádku a jeho ochrany, dále využívání informačních a komunikačních technologií, základů ekonomiky, psychologie a ostatních společenských věd. V průběhu studia jsou u žáků rozvíjeny schopnosti sebeovládání (výcviku sebeobrany). Součástí studia oboru je i výuka dvou cizích jazyků – anglického a druhého podle výběru buď německého nebo ruského.

Profil a uplatnění absolventa

Po ukončení studia se absolvent velmi dobře orientuje v systému orgánů státní a veřejné správy a v systému státních i civilních (soukromých) bezpečnostních složek. Získané vzdělání umožňuje absolventům ucházet se o místo ve státních i soukromých bezpečnostních složkách, podnikat samostatně v oblasti soukromých bezpečnostních služeb a agentur, pracovat jako administrativní pracovník ve státních a soukromých organizacích a v neposlední řadě se ucházet o studium na vyšších odborných školách, či vysokých školách v oblasti bezpečnostně právní či ryze právní problematice. Absolvent se může ucházet také o studium na Policejní akademii. Získání řidičského oprávnění skupiny B.

Bezpečnostní služby [68-42-L/51]

ŠVP: Bezpečnostní služby

  • forma studia: denní
  • délka studia, ukončení: 2 roky, maturitní zkouška
  • počet přijímaných žáků ve školním roce 2016/2017: 30
  • požadavky na přijímací zkoušky: písemný test – více informací v části: viz Přijímací řízení
    – pro absolventy učebních oborů s výučním listem

Charakteristika oboru

Absolvent se orientuje v základech psychologie a pedagogiky. Dokáže rozpoznat protiprávní jednání a dokáže zahájit a vést trestné řízení. Získává přehled o administrativní práci a má potřebné znalosti z práva, z pravidel pro vyšetřování v terénu a aplikací zásad ochrany oběti trestného činu, z informačních a komunikačních technologií státní správy a ekonomiky.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní v povolání, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Dále najde uplatnění ve veřejné správě, v oborech ochrany podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách Integrovaného záchranného systému apod. Pracovní uplatnění lze nalézt také u vězeňské služby, justiční stráže, obecní policie a celní správy.