English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Aktuální informace pro přijímací řízení 2023

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro obor vzdělání Chemik

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení 2023


Vážení zákonní zástupci nezletilých uchazečů a zletilí uchazeči,

prosíme Vás o trpělivost v průběhu přijímacího řízení, které stále probíhá. Postupně, jakmile je to možné, přijímáme na volná místa uchazeče, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a odvolali se. Každého, koho na odvolání přijímáme, mimo jiné ihned telefonicky informujeme. Není možné tento proces urychlit. V rámci přijímacího řízení vedeme přes 900 spisů. Každý, kdo podal odvolání proti rozhodnut o nepřijetí, bude informován telefonicky i písemně. Předpokládaný termín ukončení odvolacího řízení je konec června 2023.

Děkujeme Vám za pochopení a trpělivost.


Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků budoucích 1. ročníků

Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků budoucích 1. ročníků se uskuteční 23. června 202315:30 hodin v prostorách Střední průmyslové školy chemické Pardubice, Poděbradská 94.


Odevzdání zápisového lístku

Zápisový lístek (potvrzení zájmu vzdělávat se ve střední škole)

Přijatý uchazeč svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Lhůta je také dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může v takovém případě vzít zápisový lístek zpět.

Přijatí uchazeči nástavbových oborů zápisové lístky neodevzdávají.

Nepřijatí uchazeči

Nepřijatí zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nepřijatých nezletilých uchazečů mohou v učebně K162 dne 2. 5. 2023 od 8:00 do 11:15 hodin a od 11:45 do 17:30 hodin současně s převzetím rozhodnutí o nepřijetí podat odvolání, se kterým Vám v případě zájmu můžeme pomoci.

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou po této lhůtě rozeslána poštou do vlastních rukou. Pro případné odvolání proti nepřijetí je stanovena lhůta 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy je povinen vyhovět v rámci autoremedury odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatečnou kapacitu, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči a že bylo dodrženo pořadí uchazečů.