English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Naše škola se zapojila do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi.

Projekt je spolufinancován EU.

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Doba realizace: 1. 4. 2017–31. 3. 2022

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšit podporu společného vzdělávání a posílit osobnostní a profesní kompetence pedagogických pracovníků potřebné k realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním, zájmovém a neformálním vzdělávání.