English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Voda jako základ života i spolupráce školy a firmy

Nedostatek vody uvádí do pohybu miliony lidí po celém světě. Několik let trvající migrační vlny z oblasti Středního východu a afrického kontinentu jsou nejen důsledkem neúnosných podmínek způsobených lokálními válečnými konflikty, ale nepřímo také reakcí na vysychání vodních zdrojů, úpadek zemědělské výroby i průmyslu, nedostatek potravin a rostoucí chudobu. Akutním nedostatkem vody jsou dnes podle Organizace spojených národů ohroženy více než dvě miliardy lidí na naší planetě. Podle odhadu odborníků bude do roku 2030 o čtyřicet procent méně vody než kolik jí lidstvo bude potřebovat.

Voda jako životně důležitá sloučenina zajímá také žáky Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích, kteří mohou své budoucí profesní uplatnění nalézt mimo jiné i v oblasti hydrogeologie. Také tato skutečnost vedla školu k navázání užší spolupráce s pardubickou společností GeoEko – Geologické a Ekologické služby. „Nabízíme komplexní geologické služby od vybudování vodních zdrojů po jejich napojení na objekt a následné vzorkování, odborné posudky v oblasti hydrogeologie, vsakování podzemních vod, odpadních vod z čistíren odpadních vod a inženýrskou geologii, tedy zakládání staveb,“ vysvětluje jednatel firmy Marek Čáslavský. „Filozofií naší společnosti je vypracování odborných posudků v oblasti hydrogeologie nebo obecně geologie a také nabídka projekční části, jako jsou napojení staveb na čistírny odpadních vod, geologické vrty a jejich napojení či dodávka samotného zařízení, jako jsou jímky, čistírny nebo čerpadla,“ dodává. Firma se rovněž zabývá podnikovou ekologií, poskytuje služby externího ekologa firmám, tj. poradenství, vedení agendy či řešení odpadů chemických látek. Podle Marka Čáslavského je to však oblast vysoce problematická, a to především z důvodu častých legislativních změn a sankcí v důsledku nedodržení zákonných norem.

Dynamicky se rozvíjející společnost potřebuje mladé lidi s praxí a především se schopností interpretovat logické myšlení. Spolupráci s chemickou školou proto vítá. „Žákům nabízíme odbornou praxi v terénu i v administrativě, jsme připraveni seznámit je se vzorkováním zemin, vody či odběrovým zařízením a podílet se s nimi na společných projektech, zaměřených například na zadržování vody v krajině,“ říká Marek Čáslavský.

V souvislosti se suchem, které dlouhodobě sužuje v podstatě celou Evropu, připravuje i náš stát krizové plány včetně příslušných legislativních změn. Již dnes existuje povinnost přednostního vsakování srážkových vod na pozemcích, dílčí řešení nabízí také dotační akce Dešťovka pro akumulaci srážkových vod v jímkách a státem podporované budování nových vodních zdrojů formou dotačních titulů pro obce ohrožené suchem. Také v případě spolupráce firmy GeoEko s chemickou školou se počítá s využíváním dotačních titulů. V rámci projektů by mohli žáci provádět monitoring vody v krajině, laboratorní výzkum a další činnosti.