English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Konference věnovaná vodě v období sucha zaujala starosty obcí i studenty

Nedostatek vody v České republice a její snižující se kvalita byly tématem odborné konference s názvem Voda v období sucha, která se uskutečnila 22. listopadu 2018 v prostorách Střední průmyslové školy chemické Pardubice. Přestože uvedené setkání neutěšený stav půdy a hladiny podzemních i povrchových vod v důsledku letního horka a dlouhodobého nedostatku srážek nijak ovlivnit nemohlo, organizátoři si od podobných akcí slibují lepší informovanost veřejnosti o opatřeních, která povedou ke snížení negativního dopadu těchto okolností na krajinu a životní podmínky obyvatel. Setkání lze chápat i jako drobný vklad k tzv. „modré revoluci“ – kampani Organizace spojených národů za zachování stávajících vodních zdrojů, vytváření nových a investování do distribuce vody ve všech světových ekonomikách.

Téma vody a sucha je nesmírně aktuální, myslím, že za nějaký čas nebudou pro takovéto akce stačit přednáškové prostory. Zatím to však řadu lidí osobně nepálí. To je ovšem pouze otázka času. Měli bychom být v předstihu připraveni na dobu, kdy velmi vážná situace s nedostatkem vody vypukne naplno,“ zamýšlí se jedna z účastnic konference, starostka Kladrub nad Labem Lenka Gotthardová. S nedostatkem vody se vyrovnávají i chovatelé koní z tamního Národního hřebčína. „Suší se tu hodně sena pro koně, přičemž letos nebyly žádné otavy. Naštěstí má hřebčín poměrně rozlehlé pastviny a louky, ale pokud do budoucna nebude vydatná alespoň první seč, bude to problém. Jiní chovatelé koní či skotu mají vážné starosti již letos. Včasné sdělování, jak šetřit vodou, je proto velice užitečné,“ dodává.

Zástupce společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Ondřej Kožina představil ve své přednášce chytrá řešení, která v hospodaření s vodou nabízí tzv. Internet věcí. Jednatel společnosti GeoEko Marek Čáslavský hovořil na téma Sucho v krajině a řešení jeho dopadu a vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Pardubického kraje Martin Vlasák nabídl pohled na změny klimatu ve vztahu k funkcím lesa. Pracovnice téhož odboru Jana Hroudová pak přiblížila problematiku vodního hospodářství optikou současné legislativy a dotačních programů.

Především přítomné žáky chemické školy zaujala v druhé části programu přednáška manažera Provozovny BČOV společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Oldřicha Vodičky, který podrobně popsal inovativní technologii odstraňování dusíku v čistírnách odpadních vod založené na činnosti anammoxových mikroorganismů. Jeho kolegyně Irena Okurková, pracovnice provozně technického oddělení, seznámila posluchače s tématikou ochranných pásem vodních zdrojů. „Jako studentovi dokončujícímu bakalářské studium geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze mi přišla nejpřínosnější a nejzajímavější přednáška Jiřího Medka, vedoucího odboru vodohospodářských laboratoří podniku Povodí Labe, který velice poutavě přiblížil metody empirického výzkumu a monitoringu kvality povrchových vod v České republice. Navíc nastínil i vize do budoucnosti,“ zhodnotil přínos konference ze svého pohledu Šimon Kolář z Prahy.

Vzhledem ke spolupráci chemické školy s řadou firem v oblasti vodního hospodářství byl v úvodním bloku přednášek věnován prostor i tomuto důležitému tématu. Podle učitelky Marcely Burešové, která organizuje odbornou praxi žáků třetích ročníků, zhruba pětadvacet žáků oboru Aplikovaná chemie z celkového počtu sta účastníků těchto praxí působí ve firmách, které se zabývají hospodařením s vodou. „Chtěla bych vyzdvihnout spolupráci se společností Povodí Labe Hradec Králové, v jejichž laboratořích je našim žákům věnována intenzivní pozornost. Poznatky v rámci rozborů vod jsou pro ně velmi přínosné, navíc se setkají s moderním přístrojovým vybavením, které naše škola dosud nemá k dispozici,“ říká. Žáci se navíc zúčastňují zahraničních stáží v rámci programu Erasmus+. Blízké tématu konference byly například stáže ve vodárenských společnostech ve Španělsku či v Portugalsku. „Ve spolupráci s Ústavem experimentální botaniky Akademie věd bychom měli realizovat výzkum zaměřený na obsah různých látek ve vodách z kořenových čistíren odpadních vod,“ dodává ředitel školy Jan Ptáček.

Organizátory konference byly Energeticko-technický inovační klastr, z.s., společnost GeoEko, s. r. o. Pardubice a T-Mobile Česká republika. Zúčastnil se jí také radní Pardubického kraje Václav Kroutil, zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov, který nad akcí převzal osobní záštitu.