English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Odborná konference Voda v období sucha

Několik srážkově podprůměrných let a výrazně nadprůměrné, často až extrémní teploty v uplynulém období přispěly k tomu, že se většina území České republiky musí vyrovnávat s nedostatkem vody. Za vážný problém považují sucho také v Pardubickém kraji, který patří k jednomu z nejvíce postižených regionů našeho státu. I proto se zde 22. listopadu 2018, v prostorách Střední průmyslové školy chemické Pardubice, uskuteční odborná konference s názvem Voda v období sucha. Organizátory jsou vedle zmíněné školy Energeticko-technický inovační klastr, z.s., společnost GeoEko, s. r. o. Pardubice a T-Mobile Česká republika. Záštitu nad akcí převzali radní Pardubického kraje Václav Kroutil, zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov, a Bohumil Bernášek zodpovědný za školství.

Voda je životně důležitou chemickou sloučeninou, jejíž význam je zapotřebí chápat v širokém kontextu. V hlavním bloku přednášek se proto představí zástupci společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Pavel Škurek a Ondřej Kožina s příspěvkem na téma T-Mobile IoT řešení v oblasti vody, jednatel společnosti GeoEko Marek Čáslavský s přednáškou nazvanou Sucho v krajině a řešení jeho dopadu a vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Pardubického kraje Martin Vlasák, který přítomné obeznámí s problematikou změny klimatu ve vztahu k funkcím lesa. Pracovnice téhož odboru Jana Hroudová přiblíží problematiku vodního hospodářství optikou současné legislativy a dotačních programů.

V druhé části programu vystoupí manažer Provozovny BČOV společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. s přednáškou Anammox – inovativní technologie odstraňování dusíku v čistírnách odpadních vod a jeho kolegyně Irena Okurková, pracovnice provozně technického oddělení, s příspěvkem na téma Ochranná pásma vodních zdrojů. Program konferenci završí vedoucí odboru vodohospodářských laboratoří podniku Povodí Labe, s. p. Hradec Králové Jiří Medek, který bude hovořit o monitoringu kvality povrchových vod v České republice. Vzhledem ke spolupráci chemické školy s řadou firem v oblasti vodního hospodářství bude v úvodním bloku přednášek věnován prostor i tomuto důležitému tématu.

Program naleznete zde: VODA_22_11_2018

Přestože uvedená konference neutěšený stav půdy a hladiny podzemních i povrchových vod v důsledku letního horka a dlouhodobého nedostatku srážek nijak neovlivní, organizátoři si od ní slibují lepší informovanost veřejnosti o opatřeních, která povedou ke snížení negativního dopadu těchto okolností na krajinu a životní podmínky obyvatel. S potěšením proto vítají zájem, který o uvedenou problematiku projevili starostové měst a obcí, jakožto i pedagogové a studenti středních i vysokých škol.

Na konferenci, která se koná ve čtvrtek 22. listopadu 2018 v prostorách Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích, Poděbradská 94, se můžete přihlásit do pondělí 19. listopadu 2018 na adrese marcom@etikcz.cz