English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení u maturitních oborů

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 16. června 2020 po 11. hodině.

V souladu s vyhláškou č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Nahlédnutí do spisu

Účastník správního řízení a jeho zástupce (zákonný zástupce nezletilého žáka) mají v souladu s § 38 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, právo nahlédnout do spisu. Nahlédnutí do spisu po předchozí telefonické dohodě na telefonním čísle 464 629 668 před vydáním rozhodnutí je možné v době od obdržení této pozvánky nejpozději do 11. hodiny 16. 6. 2020.

Odevzdání zápisového lístku

Zápisový lístek (potvrzení zájmu vzdělávat se ve střední škole)

Přijatý uchazeč svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, a to do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (nejdéle do 23. 6. 2020). Lhůta je také dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí. Uchazeč může v takovém případě vzít zápisový lístek zpět.

Přijatí uchazeči

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebudou odesílána prostřednictvím poštovních služeb.

Předběžnou přihlášku s volbou zaměření spolu se zápisovým lístkem odevzdejte (poštou nebo osobně v pracovní dny od 7:30 do 15:30) nejdéle do 23. června 2020.

Nepřijatí uchazeči

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy prostřednictvím poštovní služeb rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání.

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, nemůže uchazeč podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání.

Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze podat řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole. Počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:

  • existuje volné místo,
  • uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví.

Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanovují lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.