English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Informace k začátku školního roku – provoz školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19

  1. Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (aktuálně respirátor).
  2. Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září (třídní učitelé na třídnických hodinách) a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021 (v obou termínech testování proběhne 30 min před první vyučovací hodinou s učitelem, který tuto první vyučovací hodinu vyučuje). Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
  3. Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Třídní učitelé tuto skutečnost zjišťují 1. 9. 2021

Podrobnější inforamce obdrží žáci od svých třídních učitelů nebo je naleznete v přiložených dokumentech.

Úspěšný start do nového školního roku!