English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Testování žáků a zaměstnanců 3. 1. 2022

V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2× v týdnu, a to vždy v pondělíve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni.

Nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci. V případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.).

Povinnost se testovat se bude nově vztahovat i na ty zaměstnance dotčených škol a školských zařízení, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci o tato změna se týká pouze zaměstnanců škol a školských zařízení, ve kterých probíhá plošné testování dětí a žáků. V případě, že se zaměstnanec, na něhož se povinnost testování vztahuje, odmítne testovat nebo doložit, že disponuje negativním výsledkem testu, platí, že je povinen nosit po celou dobu výkonu činnosti ochranný prostředek dýchacích cest.

Všechny postupy vztahující se k testování jsou stejné jako doposud.

Podrobnější informace naleznete v dokumentech níže (včetně nových informací k lyžařským kurzům ) a rovněž na odkazu: https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole

Důležitá informace samotnému testování:
je důležité, aby žáci i učitelé při vstupu do školy měli po celou dobu zakryty dýchací cesty (ústa i nos) respirátorem (FFP2 nebo KN95), ten odložili pouze na nutnou dobu pro provedení samoodběru a do výsledku testu jej měli opět nasazený. V případě negativního testu mohou při vzdělávání v učebně respirátor odložit. V případě pozitivního testu ho neodkládají, neprodleně jsou odesláni vyučujícím do vestibulu školy k dalším informacím a úkonům. Tímto postupem v případě pozitivity žáka nedojde ke karanténě ostatních žáků ve třídě a vyučujícího, který dohlíží nad testováním.

V případě změn Vás budeme informovat.