English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Výsledky přijímacího řízení pro obory Požární ochrana, Aplikovaná chemie, Bezpečnostně právní činnost, Bezpečnostní služby, Vlasová kosmetika a Chemik operátor

Výsledky přijímacího řízení pro obory vzdělání:
  • 39-08-M/01 Požární ochrana,
  • 28-44-M/01 Aplikovaná chemie,
  • 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost,
  • 68-42-L/51 Bezpečnostní služby,
  • 69-41-L/52 Vlasová kosmetika,
  • 28-42-L/51 Chemik operátor
budou zveřejněny nejdříve v pátek 29. dubna 2022 po 12. hodině.

Telefonické informace o výsledcích přijímacího řízení nebudou podávány.

Účastník správního řízení a jeho zástupce (zákonný zástupce nezletilého žáka) mají v souladu s § 38 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, právo nahlédnout do spisu.

Nahlédnutí do spisu před vydáním rozhodnutí je možné v pátek 29. dubna 2019 od 8.30 do 11.00 hodin na sekretariátu školy.

V souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Zápisový lístek (potvrzení zájmu vzdělávat se ve střední škole)

Přijatý uchazeč svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Lhůta je také dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může v takovém případě vzít zápisový lístek zpět.

Nepřijatí uchazeči – rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno do vlastních rukou.

Pro případné odvolání proti nepřijetí je stanovena lhůta 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy je povinen vyhovět v rámci autoremedury odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatečnou kapacitu, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči a že bylo dodrženo pořadí uchazečů.

Nepřijatí zletilí uchazeči a zákonní zástupci nepřijatých nezletilých uchazečů mohou dne 29. 4. 2022 od 13.00 do 18.00 současně s převzetím rozhodnutí o nepřijetí podat odvolání. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou v pondělí 2. května 2022 rozeslána poštou do vlastních rukou. Pro případné odvolání proti nepřijetí je stanovena lhůta 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.