English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obory Kadeřník a Chemik

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník28-52-H/01 Chemik budou zveřejněny 22. dubna 2022

Telefonické informace o výsledcích přijímacího řízení nebudou podávány.

V souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Zápisový lístek (potvrzení zájmu vzdělávat se ve střední škole)

Přijatý uchazeč svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Lhůta je také dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít v takovém případě vzít zápisový lístek zpět.

Nepřijatí uchazeči – rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno do vlastních rukou.

Pro případné odvolání proti nepřijetí je stanovena lhůta 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy je povinen vyhovět v rámci autoremedury odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatečnou kapacitu, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči a že bylo dodrženo pořadí uchazečů.