English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Soutěž Amavet pomáhá vytvářet tvůrčí platformu pro studenty, akademiky i podnikatele

Vynikajících výsledků dosáhli v krajském kole XV. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji žáci Střední průmyslové školy chemické Pardubice Marek Kalvoda, Vojtěch Kudr, Ivo Mühlbach a Jaroslav Sváček. Hodnotitelská komise složená ze zástupců především akademické či podnikatelské sféry posuzovala 16. a 17. března 2023 ve výstavním centru IDEON v Pardubicích v kategorii Středoškolák celkem 46 projektů.

Nejvyšší ocenění s postupem do národního kola soutěže EXPO SCIENCE AMAVET získal Marek Kalvoda s projektem nazvaným Studium afinitních interakcí diagnostických molekul antigen-protilátka a antigen-aptamer vybranými imunoanalytickými metodami. Jako druhý v pořadí byl obdarován Cenou děkana Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice spojenou se studijním stipendiem. „Krajské kolo soutěže jsem si velmi užil, bylo pro mě přínosné hlavně z hlediska získávání nových kontaktů. Především bych velmi rád vyzdvihl skvělou diskuzi se zástupci Katedry organické a bioorganické chemie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, kteří mi nabídli budoucí spolupráci. Byly to právě diskuze s mnohými odborníky, a to nejen z oboru, které mě na festivalu nejvíce bavily a naplňovaly. Samozřejmě ale nesmím opomenout ani laickou veřejnost prezentovanou studenty různých škol i návštěvníky „z venku“, kteří se na nás přišli podívat. Ačkoliv je problematika mé práce, myslím, docela komplikovaná, byl jsem velmi rád, když se mi právě zaujatým laikům povedlo nastínit, čím se v mé práci zabývám a co jsem v laboratoři rok a půl prováděl,“ říká Marek Kalvoda, který zároveň velmi pozitivně hodnotí spolupráci s konzultantkami doc. Koreckou a Dr. Svobodovou ze skupiny imunochemie Katedry biologických a biochemických věd FChT UPCE. „Problematika využití molekul schopných cíleně vázat jiné molekuly (tj. právě protilátky, enzymy či tzv. aptamery) pro diagnostiku nemocí a jejich cílenou léčbu je mi natolik blízká, že se jí plánuji věnovat i v budoucím studiu a doufám, že i v profesním životě. Má práce je natolik komplexní, že jsem v teoretické rešerši využil nejen nezbytné základy organické chemie, biochemie a analytické chemie, ale rovněž i hromadu poznatků z imunologie a klinické medicíny. Právě všechny tyto obory v sobě kloubí vědní obor imunochemie,“ zamýšlí se úspěšný student a upřesňuje: „Ve svém výzkumu jsem řešil otázku využití protilátek (imunoglobulinů) a aptamerů (specifické oligonukleotidy), které jsou schopné vázat cílové molekuly, tj. markery. Toho lze využít v laboratorní diagnostice mnoha nemocí a v uspořádání s protilátkami se toho úspěšně využívá už roky. Já porovnával možnosti a aplikovatelnost nejen protilátek, ale právě i aptamerů (ty lze in vitro designovat tak, jak chceme) pro laboratorní průkaz docela nově objeveného onkomarkeru spojeného s karcinomy vaječníků. Právě tento základní výzkum ukázal detekční možnosti molekul v různých uspořádáních a modifikacích a nastínil tak pole pro studium možných aplikací do klinické diagnostiky.“

Mezi 22 autory, kteří se svými 19 projekty postupují do národního finále XXVIII. ročníku soutěže EXPO SCIENCE AMAVET, pořádaného začátkem dubna v Ústavu molekulární genetiky AVČR, jsou také další tři žáci pardubické chemické průmyslovky. Ivo Mühlbach s projektem Příprava certifikovaného referenčního materiálu pro půdní analýzu pomocí ICP-MS a ICP-OES pro University of Plymouth, Jaroslav Sváček s projektem Termoelektrické vlastnosti sulfidu cínatého dopovaného arsenem a Vojtěch Kudr s projektem Optimalizace technického provedení koloběhu chladicí vody ve školních laboratořích. „Mé dojmy z okresního i krajského kola Amavetu, kterého jsem se účastnil poprvé, bych mohl popsat jediným slovem: „WOW“. Upřímně musím říct, že v prvotní fázi okresního kola jsem byl poměrně nervózní. Způsob prezentace projektů formou, kdy člověk s hodnotiteli vede v podstatě diskuzi, jejímž cílem je představení projektu a zároveň zodpovězení jejich občas náročných dotazů, byl pro mě zcela novou formou prezentace, se kterou jsem se dosud nesetkal. Prvotně jsem se této formy bál, ale ve finále jsem si tento způsob prezentování začal velmi užívat. Do krajského kola jsem si hodnotitelskou část šel vyloženě užít a doufal jsem, že se na mě dostane co nejvíce hodnotitelů, se kterými bych mohl debatovat o mém projektu a pokusit se je zaujmout,“ hodnotí Vojtěch Kudr, který si odnesl hned tři ocenění: 1. místo Ceny děkana FChT UPCE spojeného se studijním stipendiem, speciální ocenění SPOLEČNOSTI BÜHLER, s. r. o., Žamberk a Cenu Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové spojenou s jednorázovým stipendiem.

Za možnost účasti v této soutěži jsem velmi vděčný, protože cítím, že pro mě tato zkušenost byla velmi přínosná. Pro mě jednou z největších zkušeností bylo možné debatovat se skutečnými kapacitami z UPCE, UHK a dalšími odborníky z praxe, kdy má člověk možnost se dostat do kontaktu s lidmi, kteří mají podobný náhled na věci a zájem v podobném oboru. „Jednou z nejcennějších zkušeností bylo pro mne setkání s lidmi z Ústavu environmentálního a chemického inženýrství Univerzity Pardubice. Rád bych se totiž v rámci vysokoškolského studia věnoval oboru chemického inženýrství, ať už zde v Pardubicích nebo na VŠCHT v Praze,“ říká student, který se v rámci svého projektu zaměřil na problematiku nakládání s vodou ve školních laboratořích. „Za obecně největšího konzumenta vody v laboratořích je možné uznat laboratorní chladiče a vodní vývěvy. Tato zařízení, která jsou součástí velkého množství prací, běží v laboratořích denně několik hodin a v rámci školního roku je takto možné spotřebovat stovky metrů krychlových vody. Voda využívaná v těchto zařízeních je po průchodu prakticky neznečištěna a přesto je odváděna přímo do odpadního potrubí, a tudíž dochází ke značnému plýtvání vody. Na popud ředitele školy Jana Ptáčka, který mě do této problematiky podrobněji zasvětil, jsem společně s panem učitelem Martinem Chejnem, jako mým odborným konzultantem, začal pracovat na projektu, který by nabízel řešení, jež by sloužilo ke snížení ekologické zátěže spojené s provozem laboratoří a zároveň ke snížení ekonomických nákladů na jejich provoz. Výsledkem mé práce je návrh uzavřeného chladicího systému, který by měl operovat s určitým množstvím chladicí vody, která by se využívala výhradně pro účely provozu laboratorních chladičů a vodních vývěv. Obecně by se měl systém skládat z několika základních částí, mezi které patří např. retenční nádrž (velkoobjemový rezervoár chladicí vody), čerpadlo a přidružená zařízení uzpůsobující chod systému. Byl bych rád, kdyby se podařilo tento systém v  budoucnu na naší škole zkonstruovat a kdyby k této realizaci pomohly i výsledky mé práce,“ dodává.

Výsledky hodnocení krajského kola XV. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji

Hlavní ceny – Kategorie STŘEDOŠKOLÁK

Po všestranném posouzení 46 projektů, jejichž autoři postoupili do krajského kola XV. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji, rozhodla hodnotitelská komise takto:

1. místo získal Marek Kalvoda, SPŠ chemická, Pardubice, s projektem Studium afinitních interakcí diagnostických molekul antigen-protilátka a antigen-aptamer vybranými imunoanalytickými metodami

Do národního finále XXVIII. ročníku soutěže EXPO SCIENCE AMAVET v dubnu 2023 v Praze postupuje 22 autorů s 19 projekty:

Jan Volhejn a Jakub Kacálek, DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie, s projektem Internetová platforma pro dopravní podniky měst ČR pro vizualizaci aktuální polohy vozů MHD

Martin Dobruský, DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie, s projektem Gamifikace problematiky kybernetické bezpečnost

Václav Vyleťal, SPŠE a VOŠ Pardubice, s projektem PD-RW mechanika

Matěj Neumann, DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie, s projektem OriLive – Návrh mobilního systému LORA pro bezdrátový přenos živých výsledků v orientačním běhu

Dominik Menc a David Menc, SPŠE a VOŠ Pardubice, s projektem Laboratorní elektronická zátěž

Vladan Matějka, SPŠE a VOŠ Pardubice, s projektem MAT_Blinds

Vojtěch Kudr, SPŠ chemická, Pardubice, s projektem Optimalizace technického provedení koloběhu chladicí vody ve školních laboratořích

Jaroslav Sváček, SPŠ chemická Pardubice, s projektem Termoelektrické vlastnosti sulfidu cínatého dopovaného arsenem

Terezie Kladivová, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, s projektem Barevná variace hry Výhonky

Veronika Dezortová, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, s projektem Pilotní analýza obsahových látek v plodu Maclura pomifera v závislosti na ontogenezi

Ivo Mühlbach, SPŠ chemická, Pardubice, s projektem Příprava certifikovaného referenčního materiálu pro půdní analýzu pomocí ICP-MS a ICP-OES pro University of Plymouth

František Pecháček, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, s projektem Vliv ostropestřce mariánského na regeneraci jaterního parenchymu u skotu a člověka

Monika Poláčková a Nikola Novotná, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, s projektem Ochranný účinek cytokininů a jejich derivátů proti abiotickým stresům

Sára Víchová, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, s projektem Vliv pohybové aktivity na těhotenství

Lucie Rafaela Hušková, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, s projektem Epilepsie a problematika aury

Karolína Vašková, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, s projektem Glukóza a její zpracovávání v těle

Nina Sodomková, Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl, s projektem Post-lockdownový syndrom u žáků středních škol

Sára Janečková, Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl, s projektem Integrace neslyšícího dítěte s kochleárním implantátem do rodiny a společnosti

Kategorie JUNIOR

Po všestranném posouzení 60 projektů, jejichž autoři postoupili do krajského kola XV. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji, rozhodla hodnotitelská komise, že se ve spolupráci s Pardubickým krajem zúčastní krátkodobé zahraniční studijní cesty těchto 30 autorů se 17 projekty:

Filip Helbich, ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice, s projektem Hmotnost plynů

Radek Jiskra a Antonín Mareš, Gymnázium Vysoké Mýto, s projektem Kvasinky pracují

Jáchym Kořínek, Gymnázium Vysoké Mýto, s projektem Kyselost nápojů

Darja Sádovská a Tereza Malíková, ZŠ Pardubice, nábřeží Závodu míru, s projektem Účinnost dezinfekčního prostředku po otevření

Rozálie Fialová, Julie Dominová a Eliška Kubrychtová, ZŠ Pardubice, nábřeží Závodu míru, s projektem Vliv příměsí na barevné vlastnosti a strukturu titaničitanu vápenatého

Filip Resler a Petr Špirka, ZŠ Lanškroun, Dobrovského 630 s projektem AUSKLE-Automatický skleník

Tadeáš Zeman a Viktor Hoshii, ZŠ Svitavy, náměstí Míru 73, s projektem Šachový robot Raul

Radim Dajč a Adam Braik, ZŠ Lanškroun, Aloise Jiráska 139, s projektem Demonstrátor detekce ohně

Magdaléna Kuřová, ZŠ Lanškroun, Aloise Jiráska 139, s projektem Jízda po čáře

Dominika Paukertová, Eliška Držmíšková a Adéla Kubištová, ZŠ a MŠ J. A. Komenského Brandýs n. Orlicí, s projektem Psí sušenky

Štěpán Tenušak a Matyáš Pecka, Proč se členovci udrží na stěně, aneb dokonalost jejich adaptací, s projektem Gymnázium a grafická SOŠ Přelouč

Adam Vlach, ZŠ Vítějeves, Svitavy, s projektem Chovatelství drůbeže

Kateřina Krátká, ZŠ Dobrovského, Lanškroun, s projektem Houby v zimě

Frederika Smržová, ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka, s projektem Čistota vodního toku Chrudimky

František Cabalka a Václav Kudrna, ZŠ a MŠ J. A. Komenského Brandýs n. Orlicí, s projektem Čisté ruce

Radovan Fila a Matěj Kovář, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, s projektem Vliv cigaret na lidské tělo a okolí

Vít Rozsíval a Vojtěch Kastner, ZŠ Svatopluka Čecha, s projektem Řemesla století minulých

Zvláštní ceny

CENY UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

Cenu rektora UHK předal prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D. – prorektor pro vědu a tvůrčí činnost:

Matějovi Neumannovi, DELTA – SŠ informatiky a ekonomie, s projektem OriLive – Návrh mobilního systému LORA pro bezdrátový přenos živých výsledků v orientačním běhu

Cenu Pedagogické fakulty UHK předala Ing. Eliška Drabinová, Ph.D.:

Sáře Janečkové, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, s projektem Integrace neslyšícího dítěte s kochleárním implantátem do rodiny a společnosti

Cenu Fakulty informatiky a managementu UHK předal doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti:

Janovi Volhejnovi a Jakubovi Kacálkovi, DELTA – SŠ informatiky a ekonomie, s projektem Internetová platforma pro dopravní podniky měst ČR pro vizualizaci aktuální polohy vozů MHD

Cenu Filozofické fakulty UHK předal Mgr. Tomáš Mangel, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum:

Vítovi Rozsívalovi a Vojtěchovi Kastnerovi, ZŠ Sv. Čecha, Choceň, s projektem Řemesla století minulých

Cenu Přírodovědecké fakulty UHK předal doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D. – děkan Přírodovědecké fakulty UHK:

Vojtěchovi Kudrovi, SPŠ chemická, Pardubice, s projektem Optimalizace technického provedení koloběhu chladicí vody ve školních laboratořích

CENY UNIVERZITY PARDUBICE

Ceny Fakulty chemicko-technologické předal prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., děkan Fakulty chemicko-technologické:

Kategorie Středoškolák (uděleno jedno 1. místo, dvě 2. místa a tři 3. místa)

I. místo v kategorii Středoškolák

(diplom a stipendium ve výši 4000,-Kč/měsíčně v 1. roce Bc. studia v případě studia na FChT)

Vojtěch Kudr, SPŠCH Pardubice, s projektem Optimalizace technického provedení koloběhu chladící vody ve školních laboratořích

II. místo v kategorii Středoškolák

(diplom a stipendium ve výši 2.000,-Kč/měsíčně v 1. roce Bc.studia v případě studia na FChT)

Veronika Dezortová, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, s projektem Pilotní analýza obsahových látek v plodu Maclura pomifera v závislosti na ontogenezi

II. místo v kategorii Středoškolák

(diplom a stipendium ve výši 2.000,-Kč/měsíčně v 1. roce Bc. studia v případě studia na FChT)

Marek Kalvoda, SPŠCH Pardubice, s projektem Studium afinitních interakcí diagnostických molekul antigen-protilátka a antigen-aptamer vybranými imunoanalytickými metodami

III. místo v kategorii Středoškolák

(diplom a stipendium ve výši 1000,-Kč/měsíčně v 1. roce Bc. studia v případě studia na FChT)

Lucie Rafaela Hrušková, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, s projektem Epilepsie a problematika aury

III. místo v kategorii Středoškolák

(diplom a stipendium ve výši 1000,-Kč/měsíčně v 1. roce Bc. studia v případě studia na FChT)

Ivo Mühlbach, SPŠCH Pardubice, s projektem Příprava certifikovaného referenčního vzorku pro půdní analýzu pomoci ICP-MS a ICP-OES pro University of Plymouth

III. místo v kategorii Středoškolák

(diplom a stipendium ve výši 1000,-Kč/měsíčně v 1. roce Bc. studia v případě studia na FChT)

Karolína Vašková, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, s projektem Glukóza a její zpracovávání v těle

Kategorie Junior

Filip Helbich, ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice, s projektem Hmotnost plynů

Radek Jiskra a Antonín Mareš, Gymnázium Vysoké Mýto, s projektem Kvasinky pracují

Rozálie Fialová, Julie Dominová a Eliška Kubrychtová, ZŠ Závodu míru Pardubice, s projektem Vliv příměsí na barevné vlastnosti a strukturu titaničitanu vápenatého

Radovan Fila a Matěj Kovář, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, s projektem Vliv cigaret na lidské tělo a okolí

Adéla Podholová, Doctrina – Podještědské gymnázium, s projektem Tajemství modré lentilky

Ceny Fakulty elektrotechniky a informatiky předal Ing. Lukáš Čegan, Ph.D., proděkan pro vnitřní rozvoj a vnější vztahy Fakulty elektrotechniky a informatiky:

Kategorie Středoškolák

Zvláštní cenu s odměnou 4 000,- Kč

Matěj Neumann, DELTA – SŠ informatiky a ekonomie, s projektem OriLive – Návrh mobilního systému LORA

Mimořádné stipendium ve výši 3 000,- Kč měsíčně v I. ročníku v případě studia na Univerzitě Pardubice, Fakultě elektrotechniky a informatiky

Vladan Matějka, SPŠE a VOŠ Pardubice, s projektem MAT Blinds

Mimořádné stipendium ve výši 1 000,- Kč měsíčně v I. ročníku v případě studia na Univerzitě Pardubice, Fakultě elektrotechniky a informatiky

Dominik Menc, SPŠE a VOŠ Pardubice, s projektem Laboratorní elektronická zátěž

Mimořádné stipendium ve výši 1 000,- Kč měsíčně v I. ročníku v případě studia na Univerzitě Pardubice, Fakultě elektrotechniky a informatiky

Jan Volhejn, DELTA – SŠ informatiky a ekonomie, s projektem Internetová platforma pro vizualizaci polohy vozů MHD

Mimořádné stipendium ve výši 1 000,- Kč měsíčně v I. ročníku v případě studia na Univerzitě Pardubice, Fakultě elektrotechniky a informatiky

Jakub Kacálek, DELTA – SŠ informatiky a ekonomie, s projektem Internetová platforma pro vizualizaci polohy vozů MHD

Ceny Fakulty filozofické Univerzity Pardubice předal doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D., děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice:

Kategorie Středoškolák

Cena děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

Timee Varjú, Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli, s projektem Argumentační fauly

Příslib k Ceně děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

(přijetí na Fakultu filozofickou Univerzity Pardubice bez přijímacích zkoušek, po zápisu do 2. semestru studia na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice – tj. po úspěšném absolvování 1 semestru studia – jednorázové stipendium ve výši 10 000 Kč)

Timee Varjú, Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli, s projektem Argumentační fauly

Kategorie JUNIOR

Cena děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

Beátě Filové a Sandře Havlíčková, Základní škola Vítějeves, s projektem Zastav zlo!

Cena děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

Barboře Mařáčkové, Nelle Šmerdové a Justýně Smrčkové, Základní škola Svatopluka Čecha, Choceň, s projektem Jak bychom se učili, kdybychom se narodili před sto lety?

Cena děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

Vítu Rozsívalovi a Vojtěchovi Kastnerovi, Základní škola Svatopluka Čecha, Choceň, s projektem Řemesla století minulých

CENY SPOLEČNOSTI BÜHLER, s. r. o., Žamberk, předal Ing. Jiří Appeltauer:

Kategorie Junior

Magdaléna Kuřová, ZŠ Lanškroun, Aloise Jiráska 139, s projektem Jízda po čáře

Tadeáš Zeman a Viktor Hoshii, ZŠ Svitavy, náměstí Míru 73, s projektem Šachový robot Raul

Kategorie Středoškolák

Vojtěch Kudr, SPŠ chemická, Pardubice, s projektem Optimalizace technického provedení koloběhu chladicí vody ve školních laboratořích

Matěj Neumann, DELTA – SŠ informatiky a ekonomie, s projektem OriLive – Návrh mobilního systému LORA pro bezdrátový přenos živých výsledků v orientačním běhu

CENU KRAJSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY PARDUBICKÉHO KRAJE

předala Ing. Eva Malinová, ředitelka:

Magdaléně Kuřové, ZŠ Lanškroun, Aloise Jiráska 139, s projektem Jízda po čáře

Projekty posuzovala odborná hodnotitelská komise ve složení:

Ing. Stanislav Medřický, CSc. – AMAVET, z. s., předseda hodnotitelské komise, prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. – Fakulta chemicko-technologická, UPce, prof. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. – Fakulta chemicko-technologická, UPce, doc. Ing. Lenka Česlová, Ph.D. – Fakulta chemicko-technologická, UPce, doc. Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D. – Fakulta chemicko-technologická, UPce, Ing. David Veselý, Ph.D. – Fakulta chemicko-technologická, UPce, Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D. – Fakulta chemicko-technologická, UPce, Ing. Jaroslava Kořínková, Dr. – Fakulta chemicko-technologická, UPce, Mgr. Marcela Slováková, Ph.D. – Fakulta chemicko-technologická, UPce, Ing. Květa Koryčanová, Ph.D. – Fakulta chemicko-technologická, UPce, Ing. Miroslav Večeřa, CSc. – Fakulta chemicko-technologická, UPce, doc. Ing. František Dušek, CSc. – Fakulta elektrotechniky a informatiky, UPce, Ing. Libor Havlíček, Ph.D. – Fakulta elektrotechniky a informatiky, UPce, Ing. Jan Panuš, Ph.D. – Fakulta elektrotechniky a informatiky, UPce, Ing. Martin Pozdílek, Ph.D. – Fakulta elektrotechniky a informatiky, UPce, Ing. Pavel Rozsíval – Fakulta elektrotechniky a informatiky, UPce, Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D. – Fakulta filozofická, UPce, Mgr. Michal Němeček – Fakulta filozofická, UPce, doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D. – Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Ing. Eliška Drabinová, Ph.D. – Pedagogická fakulta, UHK, Ing. Jan Budina, Ph.D. – Fakulta informatiky a managementu, UHK, Mgr. Josef Horálek, Ph.D. – Fakulta informatiky a managementu, UHK, Mgr. Katarína Jurková – Přírodovědecká fakulta, UHK, Mgr. Jakub Helvich – Přírodovědecká fakulta, UHK, Pedagogická fakulta, UHK, Mgr. Barbora Borůvková – Filozofická fakulta, UHK, Ing. Aleš Dytrt – Bühler CZ, s.r.o. Žamberk, Ing. Oldřich Brýdl – KOMFI spol. s r.o., Lanškroun, Milan Halousek – Vzdělávací spolek KOSMOS-NEWS, Mgr. Lenka Šafářová, Ph.D. – Východočeské muzeum v Pardubicích, Mgr. Libor Praus, Ph.D. – Východočeské muzeum v Pardubicích, Mgr. Jan Dolanský – Východočeské muzeum v Pardubicích, RNDr. Eva Malinová – Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, Dr. Ing. Irena Pithartová – Obchodní akademie, Chrudim, Mgr. Hana Štěpánová – Pardubický podnikatelský inkubátor, z. ú., Ing. Marek Kovář – FS ČVUT Praha, Mgr. Lenka Havelková – Krajský úřad Pardubického kraje, Bc. Marek Votroubek – BOHEMIATEX, Ing. Jiří Formánek – DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie, Bc. Lucie Janošová – AMAVET, z. s.