English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Prezentace výsledků zahraničních stáží měly úroveň bakalářských prací

 

Slovy chvály nešetřili zástupci Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice na adresu žáků Střední průmyslové školy chemické Pardubice, kteří 28. srpna 2023 prezentovali své práce ze zahraniční odborné stáže v rámci projektu Erasmus+. „Oceňuji vědecké výsledky studentů, odbornou úroveň a rozsah zpracovaných referátů, jejich prezentačních dovedností, také jejich schopnost žít tři měsíce v cizí zemi a starat se o sebe. Prezentace se mi velmi líbily, v podstatě byly na úrovni bakalářských prací,“ řekla doslova proděkanka fakulty Alena Komersová a dodala: „Byla bych ráda, kdybych jako proděkanka mohla tyto žáky přivítat na naší fakultě.“

Za velký benefit pro odborný růst a osobní rozvoj žáků považuje tříměsíční stáže v zahraničí také proděkan fakulty pro vědu Petr Mošner. „I naši studenti v rámci studia vyjíždějí na zahraniční stáže, podmínkou ukončení doktorského studia je stáž trvající jeden měsíc. Naše fakulta udržuje kontakty s pracovišti po celém světě, zkušenosti žáků chemické školy v případě, že budou pokračovat ve studiu na naší fakultě, určitě využijeme pro její další rozvoj a jejich kontakty budeme nadále rozvíjet,“ řekl.

Na polytechnické univerzitě ve španělské Cartageně působil žák 3. ročníku Jindřich Šedivý. V rámci praxe zde prováděl rutinní analýzy vzorků vod nebo půd metodou ionexové kapalinové chromatografie. „Při rozhodování o praxi bylo nutné zvážit všechna pozitiva i negativa, které taková dlouhodobá stáž obnáší, byla to pro mě velká výzva,“ zamýšlí se student, který mohl při své práci využít celou řadu přístrojů, jako jsou ionexový kapalinový chromatograf nebo laserový difraktometr, rheometr, přístroj pro prvkovou analýzu a podobně, přičemž analyzoval obsah iontů nebo velikost částic ve vzorcích či jejich viskozitu. „Mezi pozitiva patří také zkušenosti v teoretické rovině, které se mi budou hodit ve 4. ročníku i v budoucnu na fakultě, protože vše bylo nad rámec výuky na střední škole. Za negativa jsem považoval absenci ve škole, jelikož současné plnění IVP a pracovního programu bylo celkem náročné. Jak se ale nakonec ukázalo, dalo se to všechno relativně v pohodě zvládnout,“ doplňuje úspěšný student, který byl kolektivem univerzitního pracoviště přijat jako rovnocenný kolega a ze Španělska si přivezl i řadu osobních přátelství.

Jeho spolužák Radek Jíša se na University of Plymouth v jihozápadní Anglii věnoval rutinní prvkové analýze sofistikovanými instrumentálními metodami (ICP-MS, ICP_OES), rovněž analýzám chromových suplementů, potravinářské analýze, analýze ambry. Pracoval též na optimalizaci úloh pro studenty, která by vedla nejen k jejich zjednodušení, ale též k úspoře používaných chemikálií. Také on nabyté zkušenosti v analytické praxi využije v závěrečném ročníku a dále při studiu na vysoké škole.

Dalšími přijímajícími organizacemi byly makedonská univerzita Goce Delcev, výzkumné centrum při univerzitě Madeira, také výzkumný ústav polymerů v německých Drážďanech.

Zapojení chemické průmyslovky do programu Erasmus+ je v republikovém měřítku unikátní. „V uplynulém školním roce vycestovalo na odborné stáže v zahraničí ve 27 bězích celkem 104 žáků. V rámci aktivity Erasmus+Pro (tříměsíční odborné stáže) jich bylo celkem patnáct, z toho třináct v oboru Aplikované chemie a dva v oboru Požární ochrana. Je skvělé, že naše škola nabízí našim žákům takové příležitosti. Náročná práce na projektu dává smysl a sledovat dopad účasti žáků na zahraniční stáži na jejich odborný a osobnostní růst přináší velké uspokojení z této práce,“ doplňuje učitelka chemie a vedoucí projektového týmu Jana Šedová.