English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Archiv autora: Ivan Hudeček

Prezentace ze stáží Erasmus+ realizovaných na Střední průmyslové škole chemické Pardubice

SPŠCH Pardubice je úspěšným realizátorem projektů mobilit žáků v odborném vzdělávání a přípravě pod hlavičkou programu Erasmus+, Klíčová akce 1. V letošním školním roce škola završila již jedenáctý projekt v řadě, který byl rekordní jak co do počtu zapojených žáků, tak i realizovaných běhů. V průběhu školního roku 2018/2019 na zahraniční odbornou stáž vycestovalo celkem 86 žáků školy; bylo realizováno 20 běhů! Za dobu trvání projektů si škola vybudovala síť kvalitních zahraničních partnerů. Přijímajícími organizacemi jsou střední odborné školy podobného zaměření, ve čtyřech případech univerzity, dále profesní výcviková centra a jiné instituce vykonávající svou činnosti v daném sektoru. Partnery školy jsou instituce v těchto zemích: Slovensko, Německo, Velká Británie, Kypr, Španělsko, Itálie, Portugalsko, Finsko, Litva, Makedonie. Stáží se účastní žáci všech oborů vyučovaných na SPŠCH. Konkrétně se jedná o obory Aplikovaná chemie, Požární ochrana, Bezpečnostně právní činnost, Vlasová kosmetika a učební obor Kadeřník. 

Na závěr letošního projektu byly v rámci diseminačních aktivit zařazeny prezentace žáků ze stáží realizovaných ve školním roce 2018/2019. Tato velkolepá akce proběhla 27. června 2019 ve více než důstojném prostředí Auly Univerzity Pardubice za účasti všech žáků školy a jejich učitelů. Konferenci otevřel úvodním slovem pan Ing. Jan Ptáček, ředitel školy. Konference se jako čestný host zúčastnila paní Ing. Miloslava Drábková, vedoucí organizačního oddělení a oddělení vzdělávání Školského odboru Krajského úřadu Pardubického kraje a také paní Mgr. Petra Pospíšilová z téhož oddělení. Paní Drábková ve svém projevu ocenila rozsáhlé aktivity školy na poli mezinárodní spolupráce.   

Program Erasmus+ pomáhá škole zvyšovat atraktivitu odborného vzdělávání. Pro žáky je stáž neocenitelnou zkušeností, díky které si zvyšují své odborné znalosti a dovednosti, své komunikační dovednosti v angličtině, poznávají kulturu jiných zemí a v neposlední řadě posilují svou sebedůvěru a samostatnost. Ze stáží se studenti vracejí nadšení a motivovaní. Novinkou letošního programu byly dlouhodobé –  tříměsíční stáže, v aktivitě ErasmusPro, do kterých byli zapojeni 4 studenti Oboru Aplikovaná chemie. Dva studenti absolvovali tříměsíční stáž na University of Plymouth ve Velké Británii, další dva ve farmaceutických podnicích v německých Drážďanech. Tyto stáže byly po všech stránkách velice kvalitní a přínosné a setkaly se s obrovským ohlasem.

Škola uspěla, ve vysoké konkurenci, s projektovou žádostí na příští školní rok, a to již v roli držitele certifikátu VET Mobility Charter, který je uznáním kvality organizace jako vzdělávací instituce v odborném sektoru a oceněním její internacionalizační strategie.

Letošní prezentace byly zároveň oslavou 25. výročí programu Erasmus v České republice.

Za SPŠCH Pardubice:
Ing. Jana Šedová, koordinátorka projektů Erasmus+, mobility v odborném vzdělávání 

Tříměsíční zahraniční odborné stáže posouvají mladé chemiky kupředu jak v profesním, tak i v osobním životě

„Jděte do toho! Jestli máte obavy, zapomeňte na ně! I kdyby něco selhalo, nebudete litovat,“ říká Tomáš Větvička, žák třetího ročníku oboru Aplikovaná chemie Střední průmyslové školy chemické Pardubice, který spolu s Pavlou Venclovou z téže třídy absolvoval tříměsíční odbornou stáž v rámci programu Erasmus+ v Drážďanech. „Je to obrovská zkušenost do života, v pracovní i v osobní rovině. Když je člověk v jiné zemi, nemá kolem sebe svůj okruh přátel a musí se spolehnout hlavně sám na sebe, nastane u něj obrovský vnitřní rozvoj a dozví se o sobě hodně věcí,“ dodává.

Přijímající organizací bylo pro Pavlu a Tomáše profesní výcvikové centrum SBG Dresden, kde se oba studenti během čtrnáctidenního kurzu seznámili s farmaceutickými procesy, konkrétně s výrobou různých lékových forem. Praxi každý z nich absolvoval v jiné firmě. „Pracoval jsem ve společnosti, která se zabývá vývojem a výrobou vakcíny proti chřipce Glaxo Smith Kline Biologicals GSK Dresden. Mohl jsem poznat celý výrobní proces,“ vysvětluje Tomáš Větvička. „Němci jsou hodně akurátní a farmaceutické firmy musí dodržovat přísné zásady správné výrobní praxe, jsou hodně kontrolované. Záleží na každé maličkosti, když se něco pokazí, je z toho velký problém,“ popisuje své zkušenosti Tomáš. „Byl jsem překvapený, že anglicky se domluvím nejen na pracovišti, ale i na ulici. Když člověk mluví v jiném jazyce a musí v něm pochopit nějaké souvislosti, naučí vás to víc logicky myslet,“ dělí se se svými zkušenostmi Tomáš. Velice si přitom váží vstřícnosti učitelů a konzultantky za školu Michaely Novotné, oceňuje přístup koordinátora na německé straně Jense Hofmanna či Silvia Beiera, který byl Tomášovi, jako tzv. buddy, průvodcem jeho odbornou praxí a také jeho školitelem.

Pavla pracovala ve výzkumném ústavu Helmoltz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) a zabývala se zkoumáním tkání zasažených nádorovým bujením a sledováním terapeutických účinků farmak. I pro ni byla tato praxe velkou profesní zkušeností a sama ji zhodnotila slovy „Jsem moc ráda, že jsem mohla být součástí…“

Minimálně stejně hodnotnou zkušenost získali další dva studenti školy – Adam Neuman a Šimon Sládek, kteří vycestovali na tříměsíční odbornou stáž na prestižní University of Plymouth ve Velké Británii. „Konkrétně se jednalo o Faculty of the Earth, Geography and Environmental Sciences. Studenti se zde zabývali stopovou analýzou kovů ve vzorcích životního prostředí s využitím špičkové instrumentální techniky. Na akreditovaných pracovištích Analytical Research Facility a Consolidated Radioisotope Facility se pod vedením erudovaných pracovníků fakulty seznámili s vysoce sofistikovanou instrumentací metod, jako jsou ICP – hmotnostní spektrometrie, ICP –  optická emisní spektrometrie, rentgenová fluorescenční spektrometrie, gamma spektrometrie či plamenová atomová absorpční spektrometrie. Studenti poznali práci v režimu akreditovaných laboratoří, zabývali se validací analytických postupů, optimalizovali podmínky měření, prováděli servisní analýzy i řešili výzkumné úkoly. Na zadání svých školitelů připravili certifikovaný referenční materiál, který následně analyzovali vybranými metodami a naměřená data statisticky zpracovali“ popisuje Jana Šedová, která byla konzultantkou studentů za školu a také jejich doprovodnou osobou. Studenti dodávají: „Naši školitelé Andrew Fisher a Robert Clough byli špičkovými experty v oboru, ale zároveň byli velice lidští, se skvělým smyslem pro humor. “

Výsledky svých odborných prací prezentovali tito studenti v úterý 18. června 2019 v rámci prezentací z odborných praxí ve škole. S velkým zájmem prezentacím těchto studentů naslouchali nejen učitelé, ale také žáci nižších ročníků, kterým je taková zkušenost inspirací pro jejich vlastní zapojení do programu Erasmus+. „Všichni čtyři studenti odvedli při plnění pracovního programu stáže obrovský kus práce, školitelé oceňovali jejich iniciativu a zájem o danou problematiku, v neposlední řadě jejich odborné a lidské kvality. Studenti skvěle reprezentovali nejen sami sebe, ale také naši školu. Tyto tříměsíční stáže byly v letošním projektu realizovány pilotně a jejich dopad na studenty je opravdu enormní. Budeme je implementovat i v dalším projektu, a to ještě ve větší míře,“ říká koordinátorka programu Erasmus+, mobility v odborném vzdělávání, Jana Šedová.

Projekty mobilit v odborném vzdělávání mají ve Střední průmyslové škole chemické Pardubice již dvanáctiletou na tradici. Za tu dobu se zahraniční odborné stáže staly nedílnou součástí vzdělávací nabídky školy. 

Chemická škola pořádá příměstský tábor zaměřený na přírodní vědy

Letní prázdniny lze prožít na řadu způsobů. Lenošit u vody, věnovat se sportovními aktivitám nebo rozvíjet své znalosti a dovednosti v rámci zájmové činnosti. Poslední dvě možnosti si zvolili účastníci příměstského tábora pořádaného Střední průmyslovou školou chemickou Pardubice.

Po celý první červencový týden se více než deseti dětem z prvního stupně základních škol z regionu stal místem pro jejich prázdninové radovánky areál této školy. A vzhledem k zaměření tábora to nejsou pouze hasičský stadion či školní jídelna, ale také odborné učebny a laboratoře. „Tématem tohoto dne je voda. Dětem vysvětlujeme význam vody pro člověka, její vlastnosti a kvalitu pak budou zkoumat při práci v laboratoři,“ vysvětlil nám ředitel školy Jan Ptáček.

Cílem těchto příměstských táborů je přiblížit žákům v době letních dnů přírodní vědy i možnosti, které škola pro jejich studium nabízí. Kdo ví, třeba někteří z účastníků tábora jednou usednou do lavic chemické průmyslovky a přitom rádi na tyto první kroky za poznáním zavzpomínají.

Nejlepší mladý chemik se bude hledat možná i na Ukrajině

Unikátní soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika, kterou již deset let spolu se svými partnery pořádá Střední průmyslová škola chemická Pardubice, by mohla nabýt mezinárodního rozměru. O možnosti uspořádat ukrajinské kolo soutěže jednali zástupci uvedené školy s představiteli Základní školy ve Svaljavě při své poslední cestě do Podkarpatské Rusi.

„Učitele chemie i vedení této školy jsme pozvali na finále soutěže Mladý chemik, které se uskuteční 11. června v Pardubicích. Chceme, aby se naši ukrajinští přátelé nejprve seznámili s organizací i atmosférou celé soutěže a zvážili možnost rozšířit tuto aktivitu na Ukrajinu,“ říká ředitel pardubické chemické průmyslovky Jan Ptáček, který se cesty zúčastnil spolu s učiteli Karlem Koubíkem, Jakubem Návesníkem a Janem Melounem.

Ve Svaljavě delegace zanechala kromě laboratorního skla také tři počítače. Tutéž techniku darovala základním školám v obcích Koločava a Podobovec a Technickému lyceu ve Svaljavě, do jejíchž laboratoří přibyly také plynový chromatograf a atomový absorbční spektrometr. „Lyceum ve Svaljavě zvažuje zavést nový obor Bezpečnostně právní činnost. Za tímto účelem nabízíme této škole metodickou pomoc, podobně jako jsme to před časem učinili v případě Integrované střední školy v Moravské Třebové,“ vysvětluje Karel Koubík. Návštěva z Čech přijala zároveň pozvání na den otevřených dveří, který se konal při příležitosti 55. výročí otevření školy. V červnu tohoto roku bude mezi oběma školami podepsáno memorandum o spolupráci.

V pořadí již druhá cesta zástupců chemické školy na Ukrajinu se uskutečnila v rámci projektu Posílení výuky chemie v Podkarpatské Rusi a podpořena byla z dotačního programu Kanceláře hejtmana Pardubického kraje s názvem Spolupráce se zahraničními regiony.

Střední průmyslová škola chemická Pardubice vystavuje vínům rodné listy

Žáci a pedagogové Střední průmyslové školy chemické Pardubice se pravidelně zúčastňují Festivalů vína na pardubickém zámku, aby postupně analyzovali představené vzorky a pokusili se jim tak vystavit jakési rodné listy. „Pomocí kapilární elektroforézy zjišťujeme u vzorků vín zastoupení čtyř prvků – sodíku, draslíku, vápníku, hořčíku a ve spolupráci s Univerzitou Pardubice téměř celou periodickou tabulku prvků. Přítomnost jednotlivých prvků je významnou měrou ovlivněna geologickým podložím, závlahovou vodou a dalšími faktory pěstování a výroby vína. Prvkové složení v širším slova smyslu pak může být pro konkrétní vína nezaměnitelně autentické – unikátní. Vína s autentickým ´prvkovým rodným listem´ mohou předejít jejich případnému falšování,“ vysvětluje ředitel školy Jan Ptáček.

Z předchozích ročníků má pardubická chemická škola databázi téměř tří set vinných vzorků, což nabízí zajímavou možnost jejich vzájemného porovnávání. Po pěstitelích ve Francii a Chile, kde před časem vznikla v souvislosti s vinnými falzy naléhavá potřeba chemických analýz a vzniku databáze vín, se budou moci také malá a středně velká vinařství v České republice díky aktivitě pardubické chemické školy podobným nekalým praktikám v budoucnu bránit.

Formou detektivního příběhu budou mladí lidé poznávat historii a kulturní tradice

V pořadí druhé nadnárodní projektové setkání projektu Erasmus + „Early Coding in Schools“ se uskutečnilo ve dnech 8. – 10. dubna 2019 ve Střední průmyslové škole chemické Pardubice. Tato škola je zapojena do projektu, na jehož konci bude počítačová hra s detektivní zápletkou přibližující historii a kulturní zajímavosti zapojených zemí – Portugalska, Španělska a České republiky.

Jedná se o dvouletý projekt, kdy partneři z České republiky, Německa, Španělska a Portugalska sdílejí své znalosti v oblasti kódování a kulturního dědictví a vytvářejí hru pro mladé lidi ve věku od 8 do 30 let,“ vysvětluje projektová manažerka Justina Pluktaite. Na přípravě obsahu pro tuto hru se podílejí také studenti a učitelé z chemické průmyslovky. Učitelé společenských věd, historie, angličtiny, informačních technologií a dalších předmětů se spolu se svými žáky zapojili do přípravy dynamické a zajímavé hry. Jednotliví partneři se snaží o vytvoření platformy, kterou by bylo možné přenést do jiných škol a přizpůsobit historický a kulturní obsah místním či regionálním podmínkám. „Na podzim tohoto roku budou mít naši studenti k dispozici demo verzi této hry, aby si ji vyzkoušeli a poskytli zpětnou vazbu, která je v tomto procesu nezbytná. V této fázi bylo rozhodnuto, že začneme vytvářet hru s detektivním příběhem. Právě studentům ze studijních programů v oblasti bezpečnosti a práva by se hra mohla velice líbit,“ dodává Justina.

Na realizaci projektu se podílí organizace z různých úrovní, což zvyšuje jeho kreativitu. Jsou to základní škola na Madeiře Escola Básica do 1º com Pré-escolar da Cruz de Carvalho (Portugalsko, Funchal) – hlavní partner projektu, regionální organizace na Madeiře, která sdružuje učitele poskytující konzultace studentům a tvorbu vzdělávacích projektů Direção Regional de Educação (Portugalsko, Funchal), společnost, která vytváří vzdělávací online nástroje, hry či platformy Ingenious Knowledge GmbH (Německo, Kolín nad Rýnem), nevládní mládežnické organizace, které podporují mladou generaci mnoha způsoby, jako jsou semináře, workshopy, projekty či přímá práce s imigranty ASOCIACION CAZALLA-INTERCULTURAL (Španělsko, Lorca) Střední průmyslová škola chemická Pardubice.

Více informací o projektu najdete na: //www.spsch.cz/cs/international-cooperation/early-coding-in-schools-erasmus-ka201/. Sledujte též novinky a získejte zajímavé tipy v kódování – Facebook: //www.facebook.com/earlycodinginschools/

Žáci odhalili pachatele vraždy majitele farmaceutické firmy

Jednou z pardubických středních škol otřásla vražda. Mohl by to být šokující novinový titulek, nebýt skutečnosti, že se vražda v prostorách Střední průmyslové školy chemické Pardubice udála pouze fiktivně, a to v rámci mezinárodního evropského projektu European Investigation Team. Ve dnech 18. – 22. března 2019 se v uvedené škole setkaly vyšetřovací týmy žáků ze Slovenska, Maďarska, Itálie a České republiky, aby zde simulovaly činnost policie vyšetřující hrdelní zločin.

„Na výukovém místě činu byl v pondělí všem čtyřem týmům představen stejný scénář – nález mrtvého těla majitele farmaceutické firmy,“ vysvětluje pedagog Martin Bárta. „Téhož dne týmy provedly ohledání místa činu. Stopy zajistil student 3. ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost, který tímto simuloval činnost kriminalistického technika. Jako kriminalisticky relevantní stopy byly instalovány daktyloskopické a trasologické stopy, vlasy, vlákna z oděvu a chemické stopy ve sklenici s tekutinou. Týmy rovněž dostaly za úkol zjistit operativní cestou důležité informace o osobě zemřelého,“ dodává.

V úterý dopoledne byly realizovány výslechy osob, které týmy natipovaly jako tzv. zájmové osoby. Odpoledne pak byla týmům vysvětlena daktyloskopická identifikace osob. Zájmovým osobám studenti zajistili kontrolní otisky prstů a sami rovněž prováděli porovnání stop z místa činu s otisky osob. Ve středu se díky osobním kontaktům vyučujícího podařilo pro týmy a jejich učitele realizovat exkurzi na Odbor kriminalistické techniky a expertíz Policie ČR Hradec Králové. „Jedná se o pracoviště, které v rámci Policie ČR provádí zkoumání stop z míst trestných činů. Na tomto pracovišti studenti a učitelé viděli skutečné zkoumání stop a práci znalců Policie ČR,“ říká Martin Bárta. Ve čtvrtek dopoledne činnost týmů pokračovala v chemických laboratořích zkoumáním vláken, vlasů a zajištěných chemických stop. Odpoledne pak týmy odebraly zájmovým osobám srovnávací materiál ke stopám obuvi z místa činu a provedli trasologickou identifikaci.

Poslední možnost vyslechnout zájmové osoby měli studenti v pátek. Po výslechu týmy vytyčily kriminalistické verze, jejichž účelem bylo identifikovat pachatele. A jak nakonec několik dní trvající vyšetřování dopadlo? „Mohli jsme s potěšením konstatovat, že všechny týmy pachatele odhalily,“ uzavírá Martin Bárta.

Středoškoláci bořili v bulharském Popovu hranice mezi národy

O tom, že se člověk nejvíce obává toho, co nezná, není pochyb. Projekt The more you know the more you love, který v rámci programu Erasmus+ potrvá až do příštího roku, si však dává ještě vyšší cíl. Poznej, abys začal mít rád. První mobility se ve dnech 17. – 23. března 2019 v bulharském městečku Popovo v severovýchodní části země zúčastnilo také osm žáků 1. a 2. ročníku Střední průmyslové školy chemické Pardubice. Společně se studenty z Bulharska, Rumunska a Turecka se snažili blíže poznat kulturní tradice a zvyky svých přátel. Jedním z témat byla rovněž ochrana práv dětí.

Na pět dní se středoškolákům stalo místem jejich aktivit popovské gymnázium nesoucí jméno bulharského básníka a revolucionáře žijícího v 19. století Christo Boteva.Již společenské hry v samotném úvodu pobytu, které si kladly za cíl blíže se vzájemně poznat bez ohledu na kulturní odlišnosti, splnily očekávání. Žáci se k sobě chovali jako by se znali odjakživa. Nejinak tomu bylo v průběhu středečního workshopu, který byl věnován tématu lidských práv či stereotypům ve společnosti a způsobům, jak jim čelit. Sportovní soutěže, nácvik lidových tanců, ochutnávka národních pokrmů, představení lidových řemesel i závěrečný program věnující se poznávání jazyka jednotlivých národů a angličtiny prostřednictvím dramatizace zcela naplnily motto projektu a žáci se již nyní těší na případné reciproční soukromé návštěvy.

Součástí bohatého programu, který končil každý den až v podvečerních hodinách, byly také dva výlety do okolních regionů. V městečku Tryavna v centru severní části Bulharska návštěvníky zaujala zachovalá lidová architektura, prohlídka první bulharské školy či Daskalova domu s ručně vyřezávanými stropy a působivým ikonostasem, při návštěvě Plisky, hlavního města první bulharské říše se středověkými vykopávkami zase vazby na české archeology Konstantina Jirečka a Karla Škorpila z Vysokého Mýta, kteří jsou úzce spjati s počátky moderní bulharské archeologie.

Dojem na žáky udělala také města Šumen, potýkající se ve své pohnuté historii s byzatskou, osmanskou či tureckou nadvládou, nebo Veliko Tarnovo, původně Trnovgrad, město carů, jedno z nejstarších a nejsvéráznějších historických sídel na břehu řeky Jantry.

Projekt bude pokračovat pobyty žáků ve střední škole Ufuk Arslan Anadolu Lisesi v tureckém Etimesgutu na předměstí Ankary, na jaře příštího roku v Technologické střední škole Ion Nistor v rumunském městě Vicovu de Sus a nakonec v Pardubicích.

 

Žáci chemické průmyslovky si vyzkoušeli jiný život

Jak pomoci člověku upoutanému na invalidní vozík s přesunem na židli, s jakými překážkami se musí vozíčkář denně vyrovnávat či jak se podepsat, když neudržím pero? Na tyto a další otázky hledali odpovědi žáci Střední průmyslové školy chemické Pardubice v rámci zážitkového semináře „Jiný život“ vedeného pracovníky obecně prospěšné společnosti s názvem Křižovatka handicap centrum.

Účastníci semináře se dozvěděli o různých typech postižení a o potřebách tělesně handicapovaných, a to nejen od asistentů, ale také od lidí, kteří se řízením osudu dostali do situace, kdy se bez pomoci okolí neobejdou. „Tyto semináře pořádáme velice rádi. Necháváme zájemce nahlédnout do světa osob s tělesným postižením a umožňujeme jim tak získat zkušenost, která pro ně může být užitečná při setkání s vozíčkářem v nejrůznějších životních situacích,“ vysvětluje projektová manažerka Petra Macháčková. Život s tělesným postižením se neskládá jen z jízdy na vozíku, ale i z mnoha různých obtíží, které nejsou na první pohled vidět. Právě o tom si se žáky povídal Milan Pešek, který je odkázán na invalidní vozík od svých osmnácti let, kdy si přivodil úraz páteře skokem do vody.

Pardubická Křižovatka, která zaměstnává dvanáct lidí, polovinu z nich s handicapem, nabízí služby centra denních služeb i ergoterapii, která osobám jakéhokoli věku s různým typem postižení pomáhá zachovat a využívat schopnosti potřebné pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností. Nakonec i samotní žáci si mohli vyzkoušet trénink motorických schopností, jako je například cvičení na válci, či nácvik jemné motoriky a úchopů. Dozvěděli se o nebezpečí spojeném s proleženinami u lidí dlouhodobě upoutaných na lůžko nebo například o sportovních disciplínách, kterým se lidé s handicapem věnují a v nichž dosahují často obdivuhodných výsledků, například na paralympijských hrách.

Seminář zcela určitě přispěl k protiúrazové prevenci a možná přivedl žáky i k vážné úvaze stát se dobrovolníkem a lidem s handicapem pravidelně pomáhat. Chemická průmyslovka se spolupráce s touto neziskovou organizací rozhodně nezříká a do budoucna se jistě podaří proměnit představy v konkrétní činy.

Inspirace ze země tisíce jezer

Žákyně Střední průmyslové školy chemické Pardubice, oboru Vlasová kosmetika – nástavbové studium pro obor Kadeřník, Natalie Hůlková a Renata Fleischmanová se na přelomu ledna a února tohoto roku zúčastnily dvoutýdenní stáže ve Finsku.

Ve škole ve městě Jyväskyla se děvčata seznámila s moderním vybavením kadeřnického traktu, kde strávila první týden. Jejich finští přátelé jim předvedli používané kadeřnické produkty, které si žákyně z Čech mohly samy vyzkoušet. „Druhý týden jsme byly v kosmetickém traktu, kde jsme prováděly trvalou na řasách, peeling a masáž celého těla, zábaly po těle a pedikúru. Žáci finské školy nám také ukázali pro nás do té doby neznámou kosmetiku Thalion. Musíme uznat, že v kosmetické části se nám líbilo o trochu víc, naučily jsme se mnoho věcí a většinu určitě využijeme i tady u nás,“ konstatují Natalie a Renata.

Volný čas trávily poznáváním města. „Byly jsme se podívat na zamrzlé jezero, v centru města jsme obdivovaly nabídku tamních obchůdků a v restauraci ochutnaly finské dobroty. Dva týdny utekly jak voda a my si z pobytu ve Finsku neseme spoustu inspirativních prožitků, které obohatily naše studium na této škole,“ uzavírají žákyně.