English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Archiv autora: Justina Pluktaite

Projekt TeachMergency završila v Pardubicích mobilita žáků ze Slovenska, Litvy a pořádající chemické školy

Projekt TeachMergency završila v Pardubicích mobilita žáků ze Slovenska, Litvy a pořádající chemické školy

Praktický nácvik záchrany osob s použitím lanové techniky či záchrany tonoucího byly součástí závěrečné mobility dvouletého projektu TeachMergency v rámci programu Erasmus+. Za účasti pedagogů a žáků z Univerzity UNIZA – fakulty bezpečnostního inženýrství ze Žiliny, střediska Ugniagesiu Gelbetoju Mokykla z litevského Vilniusu a hostitelské Střední průmyslové školy chemické Pardubice se uskutečnila na konci října tohoto roku.

„Předchozí tři mobility byly určeny výcviku instruktorů záchranářství. Poslední mobilita byla věnována samotným žákům, kteří měli v rámci soutěží předvést, co se pod vedením svých učitelů dosud naučili,“ vysvětluje učitel odborných předmětů oboru Požární ochrana Jan Meloun. „Celkem čtrnáct žáků, včetně několika dívek, se pod dohledem členů Hasičského záchranného sboru, jako jsou lezečtí instruktoři či paramedici, zdolávalo modelové situace při záchraně osob z horského terénu a vody a poskytování první pomoci a následného transportu,“ upřesňuje Jan Meloun. Přímo v areálu školy si účastníci vyzkoušeli záchranu účastníků dopravní nehody a jejich vyprošťování z havarovaného vozidla, v plaveckém bazénu posléze absolvovali potápěčský výcvik pro plavecké záchranáře a na skále Vodní brána u Semil kurz lezení. „Naši žáci prokázali velice slušnou připravenost a byli hodnoceni velmi dobře,“ dodává Jan Meloun.

Více informací o projektu naleznete zde:

Online akci „Jak posílit svoji internacionalizaci se sítí EfVET v České republice“

6 května jsme měli příležitost uspořádat navazující online akci „Jak posílit svoji internacionalizaci se sítí EfVET v České republice“, kde jsme stručně informovali o síti EfVET a aktivně diskutovali s účastníky o tom, jak se připojit, jaké jsou výhody, co to znamená být aktivní a maximálně využít členství. Akce se konala v českém jazyce.

Velmi jsme ocenili, že se Juraj Varga – projektový manažer z EPPAS, Miroslava Katzerová – vedoucí mezinárodních vztahů a Justina Pluktaite – referentka pro zahraniční vztahy ze SPŠCH Pardubice – podělili o osvědčené postupy a své zkušenosti s účastí v komunitě EfVET.

Doufáme, že povzbudíme zástupce českých odborných škol, aby se připojili k síti a podpořili své mezinárodní příležitosti, učili se od kolegů během různých iniciativ (např. tematické týmy, trenéři a sportovci, workshopy partnerů) a vytvářeli sítě se zahraničními kolegy (např. během výroční konference, při “rychlých seznamováních”, projektové tržnici, akcích členů). Rodina EfVET sdružuje nejen země programu Erasmus +, ale také organizace z USA, Hongkongu, Pákistánu a Nigérie.

ZDE  najdete více informací, jak se připojit k síti EfVET a ZDE  jsou podmínky.

Níže najdete prezentace z akce a její záznam:

Follow up event: How to boost your internationalisation with EfVET network in Czech Republic

On 6th May we had an opportunity to host a follow up online event “How to boost your internationalisation with EfVET network in Czech Republic“ where we shared brief information about EfVET network and had an active discussion with participants on how to join, what are the benefits, what it takes to be active and take the most out of being a member. Event was held in Czech language.

We had an honour to have Juraj Varga – project manager from EPPAS, Miroslava Katzerová – Head of International Relations, and Justina Pluktaite – Officer for Foreign Relations from SPŠCH Pardubice to share best practice and their experience in being part of EfVET community.

We do hope to encourage Czech Vocational Education and Training schools to join a network and boost their international opportunities, learn from fellow members during various initiatives (e.g. Thematic Teams, Coaches & Athletes, Partners workshops) and network with colleagues (e.g. Annual conference, Speed dating, Project Marketplace, Members’ events). EfVET family unites not only Erasmus+ programme countries, but also organisations from USA, Hong Kong, Pakistan and Nigeria

Follow HERE for more information on how to join EfVET and HERE are the conditions. 

Below you can find presentations of the event and recordings:

School was awarded with Erasmus+ VET accreditation

Since 1992 SPŠCH Pardubice has been an active participant in international initiatives and projects. Hundreds of students and a lot of teachers took part in mobilities for their professional and personal development. Our school has hosted many foreign students and teachers. Numbers of projects were granted and implemented. 

One of the best approval of high quality in an international VET mobility management is recently granted Erasmus+ VET accreditation (2020) which opens the doors to a sustainable implementation of school internationalisation strategy. It follows previously obtained Erasmus+ VET Mobility Charter (2018).

This would not be possible without leading staff members´ exceptional dedication and knowledge, support from management and of course motivated teachers and students. For our school community the internationalisation is definitely an integral part of education and overall life at school. 

We are all looking forward to coming up opportunities that are brought with the new Erasmus+ programme period (2021-2027) for our students, teachers and overall staff, e.g. international students´ competitions, invited external experts from abroad, VET mobilities to non programme countries (e.g. Asia, Africa, America) and more. Future awaits us and we await the future, hopefully at more favourable conditions than we believe in.

You can find more about school international activities here.

Škola získala akreditací odborného vzdělávání a přípravy Erasmus+

SPŠCH Pardubice je od roku 1992 aktivním promotorem mezinárodních iniciativ a projektů. Stovky žáků a mnoho učitelů se za tu dobu zúčastnilo mobilit zaměřených na jejich profesní a osobnostní rozvoj. Naše škola hostila mnoho zahraničních studentů a učitelů; realizovali jsme celou řadu projektů.

Jedním z nejvyšších ocenění kvality managementu a realizace mobilit v oblasti odborného vzdělávání a přípravy je  udělení akreditace odborného vzdělávání a přípravy v rámci programu Erasmus+ (2020), která otevírá dveře k širší implementaci strategie internacionalizace školy. Tato akreditace pro nové programové období 2021 – 2027 navazuje na dříve udělenou akreditaci “Mobility VET Charter “ v odborném vzdělávání a přípravě Erasmus+ z roku 2018.

Tohoto ocenění bychom nedosáhli bez velkého nasazení a znalostí vedoucích zaměstnanců, podpory vedení a samozřejmě motivovaných učitelů a žáků. Pro naši školní komunitu je internacionalizace nedílnou součástí vzdělávání a celkového života ve škole.

Všichni se těšíme na nadcházející příležitosti, které přináší nové programové období Erasmus+ (2021-2027) pro naše žáky, učitele a další zaměstnance. Mezi novinky patří např. mezinárodní studentské soutěže, možnost pozvat externí odborníky ze zahraničí, mobility do zemí mimo Evropu (Asie, Afrika, Amerika) a další. Budoucnost je před námi a my čekáme na na její příležitosti, snad za příznivějších podmínek, než v jaké věříme.

Více o mezinárodních aktivitách najdete ZDE.

Online event: How to boost your internationalisation with EfVET network (Czech Republic)

 

We would like to thank all the speakers and participants who joined us at an online event on 19th April 2021 „How to boost your internationalisation with EfVET network“. It was initiated by two Czech EfVET members: SPSCH Pardubice and EPPAS. Overall goal was to introduce the EfVET network as a platform and catalyst for VET internationalisation for Czech vocational training schools and colleges. The intention is to share good practice, encourage to make steps and strengthen the opportunities for local organisations.

We had an honour to have several representatives from the EfVET network: project and office manager – Valentina Chanina, vice president of EfVET – Stefano Tirati and a member of steering committee – Marloes de Vries. Their presentations gave a brief understanding of the network, membership, unique opportunities and guidance on how any Czech organisation could strengthen its internationalisation.

Good practice was presented by SPSCH Pardubice – Miroslava Katzerová, EPPAS – Juraj Varga (Czech Republic) and Da Vinci College – Andre Schoonhoven (the Netherlands). After hearing their experiences we can confirm without a doubt that any vocational training school would benefit greatly from being part of an international community such as EfVET. And it all depends on the organisation itself – how much it will take from being part of it.

We received very positive feedback from participants and also an interest to join a follow up online event that will be organised on 6th May. If you are interested, please register here. The event will be in Czech. 

You can find the recording and presentations here:

ENGLISH versions

CZECH versions

Online akci: Jak podpořit vaši internacionalizaci pomocí sítě EfVET

Rádi bychom poděkovali všem prezentujícím a účastníkům, kteří se k nám připojili na online akci 19. dubna 2021 s názvem „Jak podpořit vaši internacionalizaci pomocí sítě EfVET“. Tuto akci iniciovali dva čeští členové EfVET (Evropské fórum odborného vzdělávání a přípravy): SPŠCH Pardubice a EPPAS. Celkovým cílem bylo představit síť EfVET jako platformu a katalyzátor internacionalizace odborného vzdělávání a přípravy pro české odborné školy a vysoké školy. Záměrem je sdílet osvědčené postupy, povzbuzovat k aktivitám a posilovat příležitosti pro místní organizace.

 Bylo nám ctí, že pozvání přijalo několik zástupců sítě EfVET: projektový manažer – Valentina Chanina, viceprezident EfVET – Stefano Tirati a člen řídícího výboru – Marloes de Vries. Jejich prezentace umožnila pochopit stručně fungování sítě EfVET, členství v ní, jedinečné příležitostí a návod, jak by jakákoli česká organizace mohla posílit svou internacionalizaci.

 

Dobrou praxi představili SPŠCH Pardubice – Miroslava Katzerová, EPPAS – Juraj Varga (Česká republika) a Da Vinci College – Andre Schoonhoven (Nizozemsko). Po vyslechnutí jejich zkušeností můžeme bezpochyby potvrdit, že jakékoliv škole odborného vzdělávání by velmi prospělo, kdyby byla součástí mezinárodního společenství, jako je EfVET. A vše záleží na samotné organizaci, kdy se stane součástí EfVET.

 Od účastníků jsme obdrželi velmi pozitivní zpětnou vazbu a také zájem připojit se k následné online akci, která se bude konat 6. května. Pokud máte zájem, zaregistrujte se zde. Akce bude v českém jazyce.

 Záznam a prezentace najdete zde:

Posílení odborného vzdělávání a přípravy v České republice vstupem do mezinárodní sítě EfVET

Kdo se na této iniciativě podílí?

SPŠCH Pardubice – Pardubice, Česká republika (vedoucí organizace)

SPŠCH Pardubice je dynamicky se rozvíjející  školou s nadregionálním přesahem s více než sedmdesátiletou tradicí. 1953. Obory vyučované na škole jsou, vyjma oboru Kadeřník, jedinečné nejenom v Pardubickém regionu, ale i v měřítku České republiky.

Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech:

Aplikovaná chemie (ŠVP: Analytická chemie, Analýza chemických a biologických materiálů, Chemicko-farmaceutická výroba, Forenzní technika a expertíza), Požární ochrana (ŠVP: Chemik požární ochrany, Požární prevence a bezpečnost práce), Bezpečnostně právní činnost (ŠVP: Forenzní věda, Ochrana osob a majetku)

Škola poskytuje vzdělání také ve dvou učebních oborech: Chemik (ŠVP: Provozní chemik) a Kadeřník

a ve třech nástavbových oborech: Chemik operátor, Bezpečnostní služby a Vlasová kosmetika.

EPPAS – Praha, Česká republika

Eppas je nezisková organizace působící v Praze v oblastech vzdělávání a přípravy (tréningu). Většinu aktivit a projektů organizace je možné rozdělit do dvou oblastí:

 • Pracovní stáže, ve kterých propájí školy a soukromé společnosti.
 • Tréningové programy pro učitele, ve kterých se zaměřuje na edukační inovace a aktivní učení a výuku.

Eppas je hrdým členem sítě EfVET.

EfVET (Evropské fórum odborného vzdělávání a přípravy) – Brusel, Belgie

EfVET- Evropské fórum technického a odborného vzdělávání a přípravy – bylo založeno v roce 1991 s cílem posílit postavení institucí odborného vzdělávání a přípravy v Evropě. Tyto organizace tehdy usilovaly o to, aby se staly klíčovou vzdělávací cestou pro mládež. Proto je EfVET jedinečným evropským profesním sdružením, které bylo vytvořeno poskytovateli technického a odborného vzdělávání a přípravy ve všech evropských zemích a pro ně. Jeho posláním je prosazovat a obohacovat technické a odborné vzdělávání a přípravu prostřednictvím nadnárodní spolupráce a budováním celoevropské sítě institucí, které by mohly být vedoucí silou v evropské politice odborného vzdělávání a přípravy.

Proč se zapojujeme?

SPŠCH Pardubice působí v mezinárodních iniciativách od roku 1992. Jsme aktivní v projektech Erasmus+: mobility, odborná příprava, výměna osvědčených postupů, rozvoj inovací atd. Chceme sdílet naše zkušenosti a zvát další zainteresované strany, aby se k nám připojily. V rámci této iniciativy je naším zájmem pomáhat a sdílet příklady dobré praxe, podporovat internacionalizaci na českých odborných institucích a zvyšovat kvalitu odborného vzdělávání.

Od roku 2018 jsme členy sítě EfVET a již dnes vidíme pozitivní výsledky. Rádi bychom měli silné zastoupení i v síti z České republiky. Věříme, že existuje mnoho dobrých příkladů, o které se můžeme podělit.

Jaké jsou výhody členství v této mezinárodní síti?

Jednoduše řečeno: spolupráce, možnosti koučování v oblasti odborné přípravy zaměstnanců, užší vazby na EU a aktualizované informace o politice EU v oblasti technického a odborného vzdělávání a přípravy (VET), sdílení osvědčených postupů nebo výsledků z vašich projektů, budování image organizace, investice do budoucnosti VET atd.

Jak postupovat?

Rádi bychom vás a vaše kolegy pozvali k účasti na online webináři, kde můžete:

 • zjistit více o síti EfVET – jaké jsou konkrétní příležitosti a výhody pro vaši organizaci
 • poznat české a zahraniční organizace VET a jejich zkušenosti.

Na co se můžeme těšit s vaším přispěním/zapojením?

Rádi bychom rozšířili nebo posílili spolupráci s našimi národními partnery i na mezinárodní úrovni, předvedli osvědčené postupy z České republiky, spolupracovali v poskytování inovací a různých příležitostí českým partnerům a posílili  hlasy českých organizací VET na mezinárodní úrovni.

Jak nás můžete podpořit?

Nejprve se k nám připojte na online webinář dne 19. dubna 2021 (pondělí)  od 14.00 – 15:30 hod. Registrujte se prosím zde do 16. dubna (pátek).
V případě vašeho zájmu o členství prodiskutujeme další kroky.

Program online akcí.

Prezentace v češtině:

EfVET Presentation 2021 CZ

EfVET_NL Da Vinci College_Andre Schoonhoven_CZ

EfVET_NL National Representative_Marloes de Vries and Norbert Ruepert_CZ

EfVET_CZ SPSCH membership_Miroslava Katzerova_CZ

Eppas CZ 2021

The boost in bringing innovation in trainings and in the education

The boost in bringing innovation in trainings and in the education

SPSCH Pardubice this academic year was enriched with a start of a few new Erasmus+ Strategic partnership projects. All of them are focused on empowering academic staff with innovative teaching methods and tools which increases the quality of education. We are inviting you to explore new projects and if interested – follow the progress or even take part in it.

FightARs – teasers for firefighters training in immersive rescue environments

Innovation in fire fighters training was not implemented in Europe so widely because of many barriers. However, our day-to-day heroes who are saving our lives are always in need to improve their skills and immersive technology can support that. Within this project partners will use AR (Augmented Reality) glasses (Hololens 2) and 360° videos to enhance firefighters training process to become more engaging and possible where there are limitations. Partners have identified that there is a high need to choose scenarios with hazardous substances and electrical/hybrid cars. These topics are taught in theory, simulation, but usually it is best to have an actual experience. High risks, high costs for needed equipment in training – it reduces to have a more realistic training. Immersive technology is one of the best tools to be closer to minimise those barriers, increase learner’s motivation and in some cases actually make such training possible.

Our trainers with collaboration with the Fire Brigade in Pardubice will take part in learning about the immersive technology, how to create scenarios for such technology and see in practice how beneficial it can be. We will have scenarios-teasers and it’s a start to establish an Excellence Center for immersive firefighters training.

For more information, please follow here

TeachMergency – Preparation for emergency situations: teaching rescue, surviving and first aid

TeachMergency aims to equip teachers/trainers with innovative tools in teaching rescue, survivor and first aid. Our trainers will share best practices, learn new ways and put everything in the Teacher’s guide. All trained staff will pass the knowledge to their students and we will organise international competition – workshop to see the results.

During the project we will also develop several educational videos for the community on basics how to survive, rescue from the water, in the mountains, and provide first aid in emergency. We will invite everyone to become more confident in these skills and react in emergency situations.

For more information, please follow here

STEMclubs – Clean, green future through STEM-sports clubs

To create a sustainable system for STEM clubs that young learners would be continuously motivated, inspired in a long term could be a challenge. We take concepts from sport clubs which have a long history of developed systems on how to engage young people in activities even after they leave the club. Therefore, educators from different organisations will share their best practices, there will be created new STEM clubs with elements from sport clubs. All the knowledge will be transferred into the online platform where all educators, STEM enthusiasts will be welcomed to learn, to exchange, to get inspiration on how to create, maintain a successful STEM club. 

SPSCH Pardubice has plans to create new clubs. Several chemistry, biology, and physical education teachers will be trained and engaged in exchanging the experience and take part in creating educational material and best practice online platform. 

For more information, please follow here

DIOS – Didactic innovation labs – digitalisation experts in VET

The increased use of digital media in education and especially in VET education accelerates the integration of technologies such as AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality), 360° videos, IoT (Internet of Things) and 3D printing. Within the project there will be an exploration and experimentation of these digital tools in training. 

SPSCH Pardubice chemistry and physics teachers will be actively taking part in learning about the technologies, how to prepare a training material for / with AR glasses (Hololens 2) and 360° videos.

For more information, please follow here

CLIL in Education

CLIL aims to develop an integrated educational approach that puts together various subjects and language that engages students in learning by doing, and solving problems, which comprises acting, observing and reflecting on the data collected, while exposing them to the target language. Within the project we will invite our teachers to test project-based learning tools, CLIL methods, multidisciplinary and to exchange the good practices

In the end there will be created useful material for teachers: examples of tested lessons, a tutorial how to develop it, recommendations on digital tools, etc. Trained teachers will also prepare students for international competition that will present the results of student developed multidisciplinary lessons. We are looking forward to seeing their achievements.

For more information, please follow here

Online Schooling

Teaching online requires specialized skill sets including the understanding of how to conduct classes in a virtual environment, knowing when and how to use video conferencing, share content, respond to students’ submissions. One of the key challenges in online teaching is how to assess students remotely, to prevent them from cheating, using other materials, or accessing the web on other devices during the test. Therefore, our project intends to focus on introducing effective pedagogical strategies for online teaching rather than the technology itself.

The general objective of our project is to motivate and help teachers to use online teaching to become a normal part of the educational process in our schools. The more specific objective is to suggest and recommend for implementation a model of assessing students remotely. By using this approach, students might gain enhanced learning outcomes.

For more information, please follow here

If you are interested to know more about the projects or establish collaboration in any of the mentioned areas, you can reach Justina Pluktaite – Officer for foreign relations  – via email: pluktaite@spsch.cz 

Erasmus Logo

Připojte se k video soutěži v rámci Evropského týdne odborných dovedností!

Popis soutěže

Střední průmyslová škola chemická Pardubice vyhlašuje soutěž na podporu odborného vzdělávání v rámci Evropského týdne odborných dovedností 9 – 13. 11. 2020. Úkolem soutěžících bude příprava krátkého videa na vybrané téma. Mezi hlavní témata patří: chemie, bezpečnost, hasičství, kadeřnictví/styling. Podtémata jsou: Zelená dohoda pro EvropuEvropa připravená na digitální věk. Tři nejlepší videa z každého hlavního tématu vyhrají hodnotné ceny.

Více o Evropském týdnu odborných dovedností se dozvíte zde:

Kdo se může soutěže zúčastnit?

Jakýkoliv žák základní školy

Kritéria hodnocení: 

 • kreativita
 • originalita
 • náročnost na provedení
 • zpracování
 • souvislost s tématem
 • Počet hlasů/lajků na fb

Videa zasílejte do 17.12.2020

Ohlášení výsledků 23.12.2020

Ceny:

 • Speciální balíček SPŠCH
 • Balíček Erasmus+
 • Interaktivní exkurze po škole s praktickou ochutnávkou vybraného oboru (jakmile bude možné)

Podrobná pravidla soutěže

Zúčastni se soutěže o nejlepší video a vyhraj skvělé ceny!

KDO?

Jakýkoliv žák základní školy. Hurá do toho!

JAK?

Je to jednoduché…

Kroky

 1. Vytvoř video s maximální délkou 60s a velikostí do 10MB.
 2. Připrav popis Tvého projektu na zhruba 150 slov a odpověz tak na otázky: 
 • Co jsi připravil? 
 • Proč tě téma zaujalo?
 • Jak dlouho Ti to zabralo?
 1. Vyplň přihlášku a odešli soutěžní video a text do 17.12.2020 zde
 2. Hlasuj – laikuj pro nejlepší videa na fb soutěže SPŠCH Pardubice.

Neboj se požádat o pomoc se zpracováním své rodiče, sourozence a vlastně kohokoliv – spolupráce povolena 🙂

Soutěžící může připravit pouze jedno soutěžní video!

CO?

Vyber téma:

 • Chemie, TIP: Předveď hezký domácí experiment.
 • Bezpečnost, TIP: Připrav fiktivní místo činu a zajisti stopy – vyřeš detektivní hádanku.
 • Hasiči, TIP: Vytvoř překážkovou dráhu a pokoř ji!  
 • Kadeřníci, TIP: Udělej originální účes/styling. 

Inspirace: odkazy na naše jednotlivá promovidea …

Bezpečnost

Hasiči

Chemici
 

Kadeřníci
 

Nezapomeň:

 • Vytvoř originální video.
 • Ve fantazii se meze nekladou.
 • Pomoc rodičů, sourozenců, kamarádů a dalších povolena!
 • Důležité – vyhni se nebezpečným kouskům a užij ochranné pomůcky a prostředky!
 • Zvaž poskytnutí GDPR – pokud nechceš, nemusí být Tvůj obličej na videu natočen!

Technikálie

 • Video formáty: mov, mp4, mkv, mts, wmv, avi
 • Audio: Pokud ve svém videu použiješ hudbu, ujisti se, že je volně dostupná a že tím neporušíš autorská práva.

Kontakt: navesnik@spsch.cz 

Tato iniciativa je organizována ve spojení s Evropským týdnem odborných dovedností 2020.

Erasmus+