English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Responsible Care

Dne 31. 8. 2016 jsme úspěšně obhájili právo používat logo Responsible Care. Certifikát Responsible Care jsme převzali spolu s dalšími úspěšnými firmami již po čtvrté v řadě. Slavnostní předání se konalo na tradičním Večeru s českou chemií, který každoročně pořádá Svaz chemického průmyslu a který se konal 22. 9. 2016 v Národním technickém muzeu v Praze . Program Responsible Care (RC) je dobrovolná, celosvětově přijatá a rozvíjená iniciativa chemického průmyslu, zaměřená na podporu udržitelného rozvoje vstřícným zvyšováním ochrany zdraví, životního prostředí a bezpečnosti všech činností spojených s aktivitami školy. Program představuje dlouhodobou strategii koordinovanou Mezinárodní radou chemického průmyslu (ICCA), v Evropě pak Evropskou radou chemického průmyslu (CEFIC).

Národní verzí programu Responsible Care je program Odpovědné podnikání v chemii, vyhlášený v roce 1994 ministrem průmyslu a obchodu a prezidentem Svazu chemického průmyslu České republiky.

Začátkem roku 2008 se naše škola přihlásila k této iniciativě poprvé a v září 2008 nám bylo Svazem chemického průmyslu ČR uděleno osvědčení za výsledky v oblasti zvyšování úrovně ochrany zdraví, životního prostředí a bezpečnosti. Toto osvědčení je spojeno s právem používat logo Responsible Care.

SPŠCH se řídí osmi základními principy svazového programu RC z června 1995:

 • vstřícnost
 • ochrana zdraví, bezpečnost
 • komplexní ochrana životního prostředí
 • zmírnění důsledku ekologických závad
 • protihavarijní připravenost
 • ekomanagement
 • výchova a výcvik
 • informační otevřenost

Vedení školy provedlo vlastní hodnocení stavu plnění kritérií nutných pro získání osvědčení spojeného s právem užívat logo Responsible Care. Z 99 otázek se 42 případů školy netýkalo, šlo převážně o oblasti úzce spojené s výrobou. Na zbývajících 57 otázek bylo v 56 případech odpovězeno kladně, pouze jedenkrát záporně. Celkový výsledek vlastního hodnocení byl tedy 98,2% a splňuje kritérium získání 75 % kladných odpovědí z relevantních otázek.

Politika školy v oblasti Programu Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii

Vedení Střední průmyslové školy chemické Pardubice se při své činnosti zavazuje vytvářet a průběžně zlepšovat vhodné podmínky pro realizaci Programu Responsible Care. K naplnění Programu Responsible Care uplatňuje následující politiku:

 • důsledně dodržovat právní a jiné požadavky na ochranu životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pracovníků a žáků při všech aktivitách školy,
 • trvale zlepšovat v rámci ekonomických možností školy pracovní podmínky zaměstnanců a žáků, snižovat spotřebu energií, materiálů a vzniku odpadů,
 • poskytovat zaměstnancům, žákům a třetím osobám informace o úrovni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vlivu činnosti školy na životní prostředí,
 • vychovávat žáky v duchu principů Responsible Care v rámci vyučování a při mimoškolních aktivitách organizovaných nebo podporovaných školou,
 • soustavným vzděláváním a motivováním vést zaměstnance k tomu, aby Program Responsible Care přijali za vlastní.

Vedení školy zavazuje zaměstnance dodržovat platné právní a jiné požadavky, soustavou řídících aktů školy a respektovat rozhodnutí vedení školy. Zaměstnanci se zavazují politiku Responsible Care realizovat.

Ing. Jakub Návesník
(pracovník zodpovědný za RC)