English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

WHISTLEBLOWING

Oznámení v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) lze podat:

  • ústně v budově SPŠCH Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice, v kanceláři č. H100 (o podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení),
  • písemně na adresu SPŠCH Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice s označením obálky „NEOTVÍRAT – pouze do rukou příslušné osoby“, případně vhozením obálky do schránky s označením „Whistleblowing“ na sekretariát školy, schránka č. 30,
  • telefonicky na telefonním čísle +420 739 451 248 (za předpokladu, že telefonický hovor bude se souhlasem oznamovatele nahráván),
  • elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@spsch.cz.

Osobami pověřenými v rámci Vnitřního oznamovacího systému jsou:

  • Mgr. Dita Sankotová – osoba pověřená příjímat oznámení,
  • Ing. Hana Herudková – zástupce pověřené osoby.