English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Bezpečnost

Bezpečnostně právní činnost [68-42-M/01]

 • forma studia: denní
 • délka studia, ukončení: 4 roky, maturitní zkouška
 • počet přijímaných žáků ve školním roce 2019/2020: 60
 • přijímací zkoušky: viz Přijímací řízení 

Od 3. ročníku studenti pokračují ve studiu dle školního vzdělávacího programu (ŠVP):

 • Forenzní věda
 • Ochrana osob a majetku

Charakteristika oboru

V průběhu studia se žák seznamuje se základními pravidly administrativní práce bezpečnostních složek a s formálními požadavky na ni, dále s potřebnými znalostmi právního systému ČR, s jednotlivými odvětvími českého práva. Důraz je kladen především na trestní právo hmotné a procesní. Žák získává znalosti norem veřejného pořádku a jeho ochrany, základů ekonomiky, psychologie a ostatních společenských věd a také dovednosti při využívání informačních a komunikačních technologií. V průběhu studia jsou u žáků rozvíjeny schopnosti sebeovládání (výcvik sebeobrany). Součástí studia je i výuka dvou cizích jazyků, povinně anglického a podle výběru buď německého, nebo ruského.

Profil a uplatnění absolventa

Po ukončení studia se absolvent velmi dobře orientuje v systému orgánů státní a veřejné správy a v systému státních i civilních (soukromých) bezpečnostních složek. Získané vzdělání umožňuje absolventům ucházet se o místo ve státních i soukromých bezpečnostních složkách, podnikat samostatně v oblasti soukromých bezpečnostních služeb a agentur, pracovat jako administrativní pracovník ve státních a soukromých organizacích. V neposlední řadě se může absolvent ucházet o studium na vyšších odborných či vysokých školách zaměřených na bezpečnostně právní či ryze právní problematiku nebo na Policejní akademii. V rámci studia získá absolvent řidičské oprávnění skupiny B.

Průběžné fyzické testy 2017

Ročník 1. 2. 3.
1. Celomotorický test
Vztyk do stoje za 2 min.
  prospěl 18 21 24
dobře 21 24 27
chvalitebně 24 27 30
výborně 27 30 33
Počet vztyčení do stoje za 2 min.
2. Kliky
  Chlapci prospěl 18 21 24
dobře 21 24 27
chvalitebně 24 27 30
výborně 27 30 33
Nepřerušovaná série
  Dívky prospěl 18 9 12
dobře 21 12 15
chvalitebně 24 15 18
výborně 27 18 21
1. ročník – dívčí kliky (na kolenou), 2. a 3. ročník – plné kliky
3. Sedy-lehy
  prospěl 40 45 50
dobře 45 50 55
chvalitebně 50 55 60
výborně 55 60 65
Neasistované za 2 min.
4. Běh
5 oválů (1125 m)
  prospěl 5 min.
dobře 4 min. 45 s
chvalitebně 4 min. 30 s
výborně 4 min. 15 s

Pro klasifikaci je třeba mít alespoň PROSPĚL z každé disciplíny.

Bezpečnostní služby [68-42-L/51]

ŠVP: Bezpečnostní služby

 • forma studia: denní
 • délka studia, ukončení: 2 roky, maturitní zkouška
 • počet přijímaných žáků ve školním roce 2019/2020: 30
 • požadavky na přijímací zkoušky: písemný test – více informací v části: viz Přijímací řízení
  – pro absolventy učebních oborů s výučním listem

Charakteristika oboru

Absolvent se orientuje v základech psychologie a pedagogiky. Dokáže rozpoznat protiprávní jednání a zahájit i vést trestní řízení. Získává přehled o administrativní práci a má potřebné znalosti z oblasti práva, státní správy a ekonomiky, orientuje se v pravidlech pro vyšetřování v terénu a aplikacích zásad ochrany oběti trestného činu. Je současně vybaven dovednostmi v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Dále najde uplatnění ve veřejné správě, v oborech ochrany podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách Integrovaného záchranného systému apod. Pracovní uplatnění lze nalézt také u vězeňské služby, justiční stráže, obecní policie a celní správy.