English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

CLIL in Education – Erasmus+ KA2

Erasmus+ KA202: CLIL in Education

Realizace projektu: 01.11.2020-31.12.2022

Registrační číslo: 2020-1-CZ01-KA202-078232

Partneři:

Popis projektu:

Náš projekt chce podpořit kvalitní a inovativní způsoby výuky a učení využitím nových přístupů ke vzdělávání. Klade si za cíl rozvíjet integrovaný vzdělávací přístup, ve kterém bude část předmětů vyučována v angličtině.

Prostřednictvím spolupráce s našimi partnery chceme:

– prohlubovat kompetence v angličtině

– usnadnit přípravu CLIL vyučovacích hodin

– podporovat inovativní metody výuky/učení s velkým důrazem na jazykový a multidisciplinární přístup

– vytvářet atraktivnější způsoby učení, a tím zvyšovat motivaci studentů ke studiu

– podporovat týmovou spolupráci na národní a mezinárodní úrovni

– posílit využívání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií pro výuku a učení.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu CLIL je zvýšit kvalitu vzdělávání a motivovat studenty k aktivnímu studiu a vybavit je dovednostmi, které jim pomohou být úspěšní v jejich budoucím zaměstnání.

Konkrétnějším cílem je navrhnout a doporučit pro implementaci model integrace angličtiny, jiných předmětů a Informačních a komunikačních technologií do výuky a projektového vyučování.

Hlavní výstupy projektu:

  • Přehled o současném stavu využívání výuky CLIL v partnerských školách
  • Manuál pro plánování a tvorbu výukových hodin využívajících CLIL
  • Katalog – portfolio CLIL výukových hodin
  • Digitální nástroje pro výuku CLIL
  • Mezinárodní soutěž pro studenty

Newsletters


Mezinárodní setkání učitelů projektu CLIL in Education

CLIL meeting Pardubice

V březnu proběhl na naší škole další seminář učitelůl v rámci evropského projektu CLIL ve vzdělávání, nebo jinými slovy: jak zavádět angličtinu do výuky jiných předmětů.

Během čtyřdenní schůzky tým složený z učitelů sedmi partnerských škol v šesti zemích (Česká republika, Itálie, Slovensko, Estonsko, Turecko a 2sx Španělsko) spolupracoval na implementaci sérií prezentací o aplikacích (learning apps) pro výuku angličtiny přizpůsobených každému předmět a o metodách společného hodnocení tohoto modelu učení.

Pro členy týmu se také konaly skupinové workshopy s cílem vytvořit aktivity založené na learning apps a probíhaly diskuze, kde jsme sdíleli zkušenosti, postupy a použití těchto nástrojů pro danou metodiku a hodnocení studentů.


Schůzka koordinátorů projektu CLIL in Education v Bratislavě

CLIL meeting Bratislava

Poslední týden v květnu se konala schůzka koordinátorů v Bratislavě. Zúčastnili se jí zástupci všech sedmi partnerských škol.

Během třídenní schůzky jsme společně zkontrolovali postup prací na projektu, rozdělili si další úkoly a termíny a stanovili harmonogram prací a schůzek v podzimním období. Tým z Cartageny již prezentoval detailní návrh programu a soutěže pro student, která proběhne v říjnu na jejich škole.


Kombinovaná mobilita učitelů a studentů v Cartageně

Ve dnech 17.–21. 10. 2022 se konalo mezinárodní setkání partnerů projektu „CLIL in Education“ ve španělské Cartageně. Cílem setkání bylo mimo jiné posílit znalosti CLIL metod a vyzkoušet jejich využití v různých edukativních aktivitách.

Hostící cartagenská univerzitní a střední škola ISEN připravila pro všechny velmi zajímavý program. Mobility se účastnili tři studenti z každé partnerské země a jejich vyučující. Studenti pracovali ve skupinách a vedle plnění různých úkolů si zlepšovali i své komunikační dovednosti v angličtině.

Hned v úvodu byl účastníkům vysvětlen systém 4C (Content, Communication, Cognition, Culture). Veškeré připravované aktivity byly vytvořeny v duchu CLIL a moderních výukových metod, jež cílily na prohlubování komunikačních dovedností v anglickém jazyce při řešení úkolů z různých oborů (matematika, informatika, chemie, historie). První den proběhly krátké studentské prezentace, kdy měli studenti za úkol představit sebe a svou školu prostřednictvím kreativní prezentace. Touto cestou měli možnost se alespoň trochu více poznat partnery ze Slovenska, Turecka, Španělska, Itálie a Estonska. V rámci programu proběhla také prohlídka školy, jež je rozdělena do dvou hlavních budov a nabízí velmi široký výběr oborů (mezi jinými chemie, právo a bezpečnost, pedagogika).

Jednou z prvních CLIL aktivit se stalo zábavné matematické „kódování“ v podobě několika matematických her a rébusů, kdy se učitel matematiky snažil matematiku demonstrovat neobvyklým způsobem, kdy učení nových matematických operací je možné zprostředkovat hrou.

V následujících dnech čekal na studenty velmi pestrý program, kdy bylo jejich úkolem vytvořit itinerář významných historických budov Cartageny, osvojit si základní dovednosti přežití v přírodě, poskytnout první pomoc krvácejícímu člověku, vyrobit si vlastní kosmetický výrobek atd. Paleta aktivit byla opravdu bohatá. Prostřednictvím připraveného programu si studenti rozšířili kulturně-historický rozhled, prohloubili schopnost navazovat vztahy a komunikovat v cizím jazyce, byli obeznámeni s praktickým využitím CLIL ve výuce a poznali kulturu jiných zemí. Ve volném čase studenti objevovali krásné cartagenské centrum a jeho památky, jako například historický antický amfiteátr, vojenské muzeum a další velmi zajímavá místa.

Závěrem mobility byla společná tradiční španělská paella a taneční večírek, kde se studenti rozloučili s nově získanými přáteli a všichni účastníci projektového setkání zhodnotili uběhlý týden a získané zkušenosti s CLIL.

Cartagena

Mezinárodní schůzka učitelů v Padově

Ve dnech 7.–11. listopadu proběhlo další setkání partnerských zemí zapojených do mezinárodního projektu „CLIL in Education“. Hostitelskou zemí byla střední škola I.I.S. Pietro Scalcerle v italské Padově.

Schůzky, zaměřené na problematiku výuky odborných předmětů v cizím jazyce, se zúčastnilo celkem 15 zástupců šesti partnerských zemí ze sedmi různých škol. Partneři sdíleli své zkušenosti s výukou CLIL metodou a diskutovali o tom, jak nejlépe sestavit tzv. „lesson plan“.

V italské škole patří CLIL k pravidelně a běžně využívaným metodám výuky. Účastníci měli možnost navštívit dvě výukové hodiny chemie a biologie. Velmi zajímavým poznatkem byly ukázky „učebnic“, které si studenti z poskytovaných materiálů sami tvoří.

Ve volném čase si účastníci prohlédli podle poskytnuté prezentace nejdůležitější památky Padovy: kapli Scrovegni, která je vyzdobena Giottovými freskami, náměstí Prato della Valle, které je s rozlohou cca 90 000 m2 největším náměstím v Itálii a zároveň jedním z největších v Evropě, baziliku sv. Antonína, městské paláce (Palazzo della Ragione, Palazzo del Capitanio a Palazzo Comunale) a padovskou univerzitu.

Padova