English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Evropská spolupráce

Erasmus+

Reg. č. 2016-1-CZ01-KA101-022814
Období realizace projektu: 1. 9. 2016–31. 8. 2017

Projekt Evropská spolupráce vznikl v rámci programu Erasmus+ a byl zaměřen na mobility pracovníků škol. V průběhu jeho realizace se čtyři zaměstnanci školy účastnili dvou kurzů organizovaných vzdělávacím institutem DOREA. Oba kurzy byly velmi dobře organizačně zabezpečeny, měly sedmihodinovou týdenní dotaci a všichni lektoři byli zkušenými přednášejícími, ochotni k úzké spolupráci.

V září 2016 proběhl v kyperském Limassolu pětidenní kurz „Securing EU Funding for 2014–2020: The Key to Success“. Zúčastnil se ho ředitel školy Ing. Jan Ptáček a koordinátorka mezinárodních projektů Ing. Miroslava Katzerová. Kurz byl navržen pro zaměstnance škol, kteří se podílejí na tvorbě projektů financovaných Evropskou unií. Účastníci získali znalosti o klíčových otázkách souvisejících s návrhem kvalitního projektu, který bude mít větší šanci na podporu. Mezi hlavní získané kompetence patřilo: přehled pravidel a principů programových výzev, výběr partnerů vzhledem k vhodnému geografickému pokrytí, identifikace slabých míst partnerství, sestavení rozpočtu, obchodní strategie EU projektů, řízení kvality projektu. Výstupem kurzu byl společně vytvořený návrh projektu.

Druhý kurz “ „Networking Week: Erasmus+/Horizon 2020“ se konal v listopadu 2017 a zúčastnili se ho Mgr. Jakub Kosek a Ing. Jakub Návesník. Účastníci měli možnost kombinovat získávání nových znalostí a nejmodernější vhled do hlavních aspektů internacionalizace dneška s řízením projektu. Hlavní získané kompetence a znalosti: vývoj vlastních návrhů projektů formou spolupráce a pod vedením skupiny odborníků, sdílení příkladů dobré praxe mezi úspěšnými žadateli pro určité výzvy a zvýšení vzájemné kulturní a meziodvětvové spolupráce.

K nezanedbatelným přínosům projektu patřilo poznání odlišného kulturního prostředí, získání nových kontaktů v zahraničí a v neposlední řadě i možnost procvičit si či zlepšit komunikaci v angličtině.

Součástí obou kurzů byla i exkurze do míst spojených historií Kypru – antická památka Kourion založená ve 12. st. př. n. l. a typická horská vesnice Omodos na úpatí pohoří Troodos.


Tento projekt vznikl v rámci programu Erasmus+ a je zaměřen na mobility pracovníků škol. Jeho záměrem je iniciovat osobní i profesní rozvoj účastníků, rozvoj kvality školy, přenos nových trendů v odborném vzdělávání prostřednictvím zahraniční spolupráce a zkvalitnění a zatraktivnění výuky prostřednictvím spolupráce s jinými evropskými zeměmi.

V projektu se zaměříme na zlepšování kompetencí projektového manažera a týmu pro mezinárodní spolupráci, na posilování evropské dimenze ve vzdělávání, zvyšování jazykových kompetencí vyučujících, hledání nových partnerů pro spolupráci, navyšování počtu projektů mobilit a partnerství.

Čtyři naši pracovníci se zúčastní kurzů „Networking Week: Erasmus+/Horison 2020“ a „Securing EU Funding for 2014–2020: The Key to Success“, kde získají nové zkušenosti s psaním a řízením projektů, získají nové kontakty, nápady a příklady, i partnery pro další spolupráci. Poznají úroveň spolupráce škol a dalších sociálních partnerů, zvýší svou motivaci pro další spolupráci na evropské úrovni. Projekt je zaměřen na podporu a prohloubení kompetencí našich vyučujících jak v profesní oblasti, tak i v oblasti jazykové a kulturní. Účastníci využijí zahraniční mobility k tomu, aby se zaměřili na konkrétní způsoby, postupy a metody, které zahraniční partneři používají při tvorbě a řízení projektů, a tyto zkušenosti a nové trendy přenesli a zařadili do své každodenní práce.