English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Leonardo da Vinci – Mobility vyučujících

Evropské zkušenosti – projekt mobilit vyučujících v programu Leonardo da Vinci – závěrečná zpráva (školní rok 2013/2014)

Čtrnáct pedagogů naší školy se během školního roku 2013/2014 podílelo na mezinárodní spolupráci se středními odbornými školami. Jednalo se o vyučující odborných předmětů Chemie, Fyzika, Matematika, Biologie a ICT, kteří navštívili odborné školy v Itálii, Německu, Estonsku a na Kypru.

Cílem projektu bylo iniciovat osobnostní a profesní rozvoj vyučujících a seznámit se s trendy v odborném vzdělávání v zemích EU s důrazem zejména na využití ICT.
Hlavním přínosem tohoto projektu pro všechny partnerské organizace je zvýšení kvality odborného vzdělávání a rozšíření mezinárodní spolupráce. Pobyt vyučujících ve všech partnerských institucích přinesl nové podněty k využívání ICT a e-learningu, využití ECVET a inspiraci pro konkrétní laboratorní úlohy v chemické instrumentální analýze, fyzice a biochemii. Účastníci rovněž poznali, jak funguje metoda CLIL v praxi. Všichni partneři se obohatili o poznatky ve využívání specifických metod a forem výuky odborných předmětů.
Výsledkem projektu je posílení rozvoje mezinárodní spolupráce na naší škole a souhrn nejzajímavějších poznatků, postřehů a námětů z mobilit o konkrétních způsobech, postupech a metodách, které zahraniční učitelé používají při stejné práci:
Estonsko: praktické ukázky využití iPadů ve výuce, používání aplikací na čtení a tvorbu QR kódů při výuce.
Itálie: tým pro evaluaci výsledků vzdělávání, výuka fyziky a matematiky zaměřená na praktické úlohy, možnosti většího zapojení IT technologií do výuky matematiky, výuka v laboratořích (mikrobiologie a instrumentální analýza), kde byl kladen velký důraz na naprosto samostatnou práci žáků a komplexní řešení problematiky, metoda CLIL, akce školy pro veřejnost.
Německo: duální systém ve VET vzdělávání, vedení žáků k samostatnosti, seznámení s laboratorními pracemi z molekulární biologie a mikrobiologie a začlenění vybraných prací do našeho vzdělávacího programu, samostatné plnění zadané práce, vedení k práci v kolektivu a také v týmech, laboratorní řád, náměty na tvorbu mikrobiologických cvičení.
Kypr: učitelé studenty vtahují do výkladu a vedou je k závěrům/řešením, velmi didaktické hodiny. V laboratorních cvičeních z chemie a fyzikální chemie byly prováděny relativně jednoduché úlohy, na kterých byl ale vždy velmi názorně demonstrován princip. Získání několika návodů na laboratorní práce a inspirace se způsobem vedení výuky. Velmi praktické zaměření výuky i výzkumu, didaktické postupy – formy prezentování učiva.
Účastníci všech mobilit se zdokonalili v angličtině (konverzace i odborný jazyk), poznali odlišnosti kulturního prostředí různých zemí EU.
Všechny partnerské organizace se dohodly, že ve spolupráci budou nadále pokračovat.