English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

The More You Know – The More You Love – Erasmus+ KA229

The More You Know – the More You Love – Erasmus+ KA229 Strategická partnerství (Partnerství škol)

Erasmus The More You Know - The More You Love

Období: 01.09.2018 – 15.8.2021

Číslo projektu: 2018-1-RO01-KA229-049134

Web projektu: https://knowtolove.weebly.com/

Projekt na facebooku:

www.facebook.com/The-More-You-Know-The-More-You-Love-1649477351865381

Partneři:

Popis projektu:

Náš projekt „The More You Know – the More You Love“ potrvá 2 roky. Spojuje 5 partnerských zemí z Turecka, Rumunska, Španělska, České republiky a Bulharska. V rámci projektu je naplánováno 5 LTT aktivit pro krátkodobé výměny skupin žáků tvořených 7-8 studenty, které budou doprovázet vždy 3 učitelé. Součástí je také jedno společné krátké školení 4 učitelů z každé partnerské země. Učitelé, kteří se účastní projektu, mají potřebné znalosti, dovednosti a jazykové kompetence k tomu, aby projekt proběhl úspěšně. Jak již bylo řečeno, v rámci projektu dostane šanci vycestovat 7-8 studentů pro každou z mobilit, celkově se tedy vycestuje více než 25 studentů. Výběr studentů proběhl podle následujících kritérií: zodpovědnost studentů, ochota zapojit se do projektu a aktivně se podílet na jeho průběhu, jazykové dovednosti, schopnost spolupracovat ve skupině. Studenti splňující všechna kritéria byli vybráni podle jazykových dovedností. Toto hodnocení stanovil výbor učitelů angličtiny na naší škole. V případě velkého zájmu o tento projekt dostanou přednost studenti, kteří  se jinak nemohou z ekonomických důvodů účastnit mezinárodních aktivit.

Během projektu budou studenti poznávat kultury jiných zemí prostřednictvím lidových písní, folklorních tanců, festivalů a místních rituálů, jež jsou součástí kulturní identity národa. Studenti tak mají možnost pochopit a naučit se toleranci ke kulturní a sociální diverzitě. Studenti budou v průběhu projektu využívat metody jako je dramatická výchova, učení hrou, „learning by doing“, skupinové práce se studenty z různých národů. Důležitou součástí projektu je naučit všechny účastníky vzájemnému kulturnímu uznání prostřednictvím zapojení se byť jen na krátkou dobu do kultury jiného národa. Protože jak již bylo nastíněno, kultura odráží národ, společnost. Našim úkolem je ukázat architektonickou kulturu, hudbu, řemeslné umění, lidové tance, ale také místní pokrmy v jejich rozmanitosti. Součástí jednotlivých setkání v daných zemích budou exkurze zaměřené na podporu historických a kulturních hodnot, které běžně nejsou součástí vzdělávacích aktivit. Výsledkem společného poznávání budou následující produkty: mini-slovník připravený všemi účastníky, který bude obsahovat základní výrazy používané v každodenní komunikaci, sbírka lidových písní a lidových tanců.

„The More You Know – the More You Love“ si klade za cíl propagovat, udržovat a sdílet kulturní hodnoty. Skrze tento projekt chceme přispět k osobnímu a společenskému rozvoji našich studentů a učitelů. Chceme se přiblížit vzdálenému, být blíže studentům a vytvářet trvalé přátelství, přispět tak alespoň trochu ke světovému míru. Naším cílem je sdílet kulturní bohatství, setkávat se společně na tradičních akcích různých kultur a přispívat tak k vývoji uvědomělé generace mladých lidí. Chceme přenést naše kulturní dědictví na další generace a představit je společnostem v různých zemích. Zároveň však chceme také tyto společnosti učit vlastním kulturním, národním a duchovním hodnotám současně s otevřeným a milujícím postojem k druhým. Cílem našeho projektu je překonat kulturní konflikty bez ohledu na náboženské, jazykové, rasové a genderové rozdíly, bojovat proti předsudkům a spolupracovat na principu tolerance. Tímto projektem máme v úmyslu pomáhat našim studentům stát se osobnostmi, které jsou si vědomy vlastních hodnot a zároveň respektují hodnoty druhých. Studenty, kteří jsou sebevědomí, přemýšliví, rádi kladou otázky a jsou kreativní. Nejdůležitějším úkolem je pro nás vytvoření týmového ducha mezi všemi účastníky, upřednostnění spíše „my“ před „já“, vymýšlení a dokončení myšlenky či nápadu společnými silami. Protože pouze ti, co jsou ochotni se naučit něco z cizí kultury a dokážou být tolerantní, mohou v budoucnu šířit mír do celého světa.

Důležitým úkolem projektu je také zvýšit sebedůvěru učitelů, posunout jejich hranice v jazykových dovednostech. Učitelé dostanou šanci vytvářet mezinárodní kontakty a vztahy, porozumí novým kulturám. Prostřednictvím nových zkušeností pak mohou rozšířit obzory svých studentů a zvýšit kvalitu školy, ze které přijeli. Rovněž budoucí studenti středních škol mohou preferovat naši školu díky její mezinárodní aktivitě a možnostem, které jim je škola schopna nabídnout. Je také dobré připomenout, že náš projekt poskytne místním účastníkům ekonomické a pracovní výhody a další benefity uvedené výše. Všechny účastníky spojí vzájemný respekt, láska a tolerance k různým kulturám. Zlepšením komunikačních dovedností studentů a realizací daných kulturních aktivit vzniknou pevné kulturní spoje, které jako mosty pomohou k propojení a pochopení kulturního bohatství každé země.

Erasmus Logo