English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Návštěva Ing. Pernicové ve škole

Dne 11. 11. 2014 navštívila naši školu náměstkyně hejtmana pro školství, kulturu a památkovou péči Pardubického kraje Ing. Jana Pernicová. Důvodem její návštěvy bylo zjištění stavu probíhajících projektů, které naše škola realizuje, především projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“, reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0012. Zároveň se seznámila s nově vybudovaným zázemím pro výuku našich žáků. Po krátké schůzce, kde zazněly všechny podstatné informace a které se zúčastnil užší projektový realizační tým, byla náměstkyně hejtmana provedena po celé budově školy. Prohlédla si jednotlivé laboratoře, odborné učebny a nově zakoupené vybavení učeben financované z jednotlivých projektů.

Anglické představení pro žáky

Divadelní společnost Bear je mezinárodní divadelní společnost, která se zabývá výukou angličtiny na středních i základních školách formou interaktivních divadelních představení.

Na SPŠCH Pardubice žáci zhlédli představení English History (Part 1), které žáky seznámilo s britskou historií od bitvy u Hastings v roce 1066 až po vládu Jindřicha VIII. Celé představení a dlouhé historické období odehráli pouze tři herci s minimem rekvizit. Výkony herců byly skvělé a atmosféra byla velmi inspirativní a přátelská. Žáci byli zapojeni do představení, sami se ho aktivně účastnili, odpovídali na otázky, reagovali na podněty a sami ztvárnili některé historické osobnosti.

Odezva mezi žáky i pedagogy, kteří se představení zúčastnili, byla mimořádně pozitivní. Žáci se zapojili a přesvědčili se o svých jazykových schopnostech a dovednostech, současně pochopili některé historické souvislosti.

Cílem tohoto představení bylo posílit u studentů pozitivní motivaci ke studiu angličtiny a nabídnout inovativní a efektivní přístup k výuce.

Bear Educational Theatre – http://www.thebeartheatre.com/en

Dny požární ochrany

S novým školním rokem jsme se opět ponořili do realizace projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“, reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012. Jednou z aktivit jsou také Dny požární ochrany, které jsou určeny pro žáky ZŠ. Ve dnech 26. 9. a 30. 9. se uskutečnily akce v Kolíně a v Hradci Králové. Žákům byly vysvětleny základy požární ochrany, vliv oxidačních látek na průběh hoření, manipulace s nebezpečnými látkami. Součástí přehlídky byla také ukázka požárního útoku, který si žáci mohli vyzkoušet na vlastní kůži.

Reprezentační výběr dorostu SH ČMS v požárním sportu pro rok 2015

Za slunečného počasí se v neděli 12. října v novém sportovním areálu naší školy konal výběr dorostenců a dorostenek věkové kategorie 13 – 18 let, který pořádala ÚORM SH ČMS za účelem vytvoření národních reprezentačních družstev v požárním sportu.

Zájem mladých sportovců byl opravdu velký – přihlásilo se téměř 150 uchazečů! Spolu s nimi dorazil také početný doprovod  – rodiče, trenéři, vedoucí týmů.

Velkým překvapením byla vlastní výkonnost přihlášených, kterou testovali trenéři a trenérky na několika stanovištích na dráze a na věži. Bylo velmi těžké vybrat ty nejlepší, které čeká příprava na reprezentaci naší republiky pro příští mistrovství světa dorostu.

Poděkování patří několika studentům ze třídy 4PO, kteří pomáhali s organizací této soutěže a věnovali jí svoji volnou neděli, dále panu řediteli za jeho osobní nasazení a také sborům dobrovolných hasičů Pardubice-město a Pardubice-Polabiny, které se spolupodílely na zajištění občerstvení pro cca 250 přítomných.

Celá akce se stala „zatěžkávací zkoušku“ nového sportovního areálu a organizačních schopností pořadatelů. Podle ohlasů zúčastněných byla akce velmi zdařilá.

Ocenění nejlepších studentů SŠ

Dne 8. října 2014 se v Hudebním sále pardubické radnice uskutečnilo slavnostní Ocenění nejlepších studentů středních škol v Pardubicích za školní rok 2013/2014. Oceněni byli studenti, kteří se umístili na předních místech krajských a národních kol olympiád a dalších soutěží. Za naši školu ocenění převzali Dagmar Binková, Jiří Kotera, Zbyněk Liška, Petr Resl a Sabina Zemanová. Všem oceněným studentům gratulujeme a děkujeme jim za reprezentaci naší školy.

Exkurze 4. ročníků

Nejen teoretická výuka, ale také exkurze do chemických firem utvářejí celkový pohled žáků na chemický průmysl u nás. Během měsíce září navštívili žáci 4. ročníků přední chemické firmy s různým zaměřením, a to díky projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Pardubickém kraji“.

Na kolech na dětské tábory

V rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012 je realizován zábavně poznávací program plný chemických pokusů nazvaný „Věda a technika na kolech za dětmi na letních táborech“, neboť i o prázdninách se lze buď naučit něco nového, nebo oprášit znalosti chemie ze školy. Během prázdnin navštívíme 8 letních dětských táborů. Náš program je zhruba čtyřhodinový. Děti si mohou vyrobit výrobek z moduritu, aby si ověřily, že modurit vlivem tepla tvrdne, zviditelnit vlastní DNA, vyzkoušet si dělení přírodních a syntetických barviv (pomocí principu chromatografie), dokázat bílkoviny v potravinách, hrát jsi se suspenzí škrobu a vody, stanovit kyselost látek pomocí přírodních indikátorů, pozorovat, jak fluoreskují přírodní látky, zkoumat redoxní vlastnosti glukózy a vitamínu C nebo růst barevných krystalů anorganických solí, a při výrobě zmrzliny, která v létě vždy osvěží, se seznámit s vlastnostmi a využitím kapalného dusíku. O tom, že má odpoledne s chemií u dětí velký úspěch, svědčí jejich zaujetí při provádění jednotlivých pokusů a také zápis postupů, aby na nic nezapomněly a mohly se doma pochlubit rodičům a kamarádům. Rádi od dětí přijímáme pozvání na tábor zase o příštích prázninách, kde si budou moct  doplnit a vyzkoušet to, co letos nestihly. Již jsme navštívili tábory: Mama Klub v Chrudimi (4.7.), Junák Přelouč ve Zderazi (5.7.) a LT Srub, Rabštejn (12.7.). V červenci se ještě těšíme na děti na táboře ve Vranicích (15.7.), na LT Srub v Rabštejně (19.7.), na LT Semín (21.7.), na táboře ZŠ a MŠ Prosetín ve Svratouchu (22.7.) a na táboře v Horní Cerekvici (30.7.).

Exkurze do CHKO

Žáci druhých ročníků se v týdnu od 16. do 20. června 2014 zúčastnili dvoudenních exkurzí do vybraných CHKO ČR. Součástí exkurzí bylo seznámení se s místní faunou a flórou a přednáška odborného pracovníka CHKO. Tyto exkurze proběhly v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. opvk_01

Den požární ochrany

V rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ se Střední průmyslová škola chemická Pardubice podílela na propagaci tohoto projektu Dnem požární ochrany, který se konal 12. června 2014 v Pardubicích. Akce byla zaměřena na žáky ZŠ, kde si mohli vyzkoušet požární útok a byli seznámeni s jednoduchými chemickými pokusy, které simulovaly nebezpečné vlastnosti chemických látek.

Dny na Pardubickém zámku

Naše škola se během týdně několikrát prezentovala na Pardubickém zámku. Vše odstartovala Noc mladých výzkumníků, která se uskutečnila 8. dubna od 16 hodin do půlnoci. Druhou akcí byla již tradiční přehlídka středních škol Pardubického kraje s názvem „Velikonoce na zámku Pardubice“, která se uskutečnila 13. a 14. dubna. Noc mladých výzkumníků a Velikonoce na zámku