English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Termíny opravných zkoušek

Termíny jednotlivých opravných zkoušek naleznete ZDE. Konkrétní rozpis po jménech naleznete v den zkoušky ve vestibulu školy.

Přezkoušení žáků, kteří nebyli v rámci školního roku klasifikování, tzv. N-ka, bude probíhat individuálně po dohodě s jednotlivými vyučujícími daných předmětů v termínu pondělí 26. 8. a úterý 27. 8.

 

Nabídka volných pracovních míst

Pracovní pozice:
kantýnská/kantýnský

Nástup: od září 2019

 

Pracovní pozice: 
pracovník úklidu/uklízečka

Nástup: od října 2019

 

Bližší informace o volných pracovních místech u zástupkyně ředitele Mgr. Dity Sankotové na telefonním čísle 464 629 669 nebo e-mailu sankotova@spsch.cz.

Prezentace ze stáží Erasmus+ realizovaných na Střední průmyslové škole chemické Pardubice

SPŠCH Pardubice je úspěšným realizátorem projektů mobilit žáků v odborném vzdělávání a přípravě pod hlavičkou programu Erasmus+, Klíčová akce 1. V letošním školním roce škola završila již jedenáctý projekt v řadě, který byl rekordní jak co do počtu zapojených žáků, tak i realizovaných běhů. V průběhu školního roku 2018/2019 na zahraniční odbornou stáž vycestovalo celkem 86 žáků školy; bylo realizováno 20 běhů! Za dobu trvání projektů si škola vybudovala síť kvalitních zahraničních partnerů. Přijímajícími organizacemi jsou střední odborné školy podobného zaměření, ve čtyřech případech univerzity, dále profesní výcviková centra a jiné instituce vykonávající svou činnosti v daném sektoru. Partnery školy jsou instituce v těchto zemích: Slovensko, Německo, Velká Británie, Kypr, Španělsko, Itálie, Portugalsko, Finsko, Litva, Makedonie. Stáží se účastní žáci všech oborů vyučovaných na SPŠCH. Konkrétně se jedná o obory Aplikovaná chemie, Požární ochrana, Bezpečnostně právní činnost, Vlasová kosmetika a učební obor Kadeřník. 

Na závěr letošního projektu byly v rámci diseminačních aktivit zařazeny prezentace žáků ze stáží realizovaných ve školním roce 2018/2019. Tato velkolepá akce proběhla 27. června 2019 ve více než důstojném prostředí Auly Univerzity Pardubice za účasti všech žáků školy a jejich učitelů. Konferenci otevřel úvodním slovem pan Ing. Jan Ptáček, ředitel školy. Konference se jako čestný host zúčastnila paní Ing. Miloslava Drábková, vedoucí organizačního oddělení a oddělení vzdělávání Školského odboru Krajského úřadu Pardubického kraje a také paní Mgr. Petra Pospíšilová z téhož oddělení. Paní Drábková ve svém projevu ocenila rozsáhlé aktivity školy na poli mezinárodní spolupráce.   

Program Erasmus+ pomáhá škole zvyšovat atraktivitu odborného vzdělávání. Pro žáky je stáž neocenitelnou zkušeností, díky které si zvyšují své odborné znalosti a dovednosti, své komunikační dovednosti v angličtině, poznávají kulturu jiných zemí a v neposlední řadě posilují svou sebedůvěru a samostatnost. Ze stáží se studenti vracejí nadšení a motivovaní. Novinkou letošního programu byly dlouhodobé –  tříměsíční stáže, v aktivitě ErasmusPro, do kterých byli zapojeni 4 studenti Oboru Aplikovaná chemie. Dva studenti absolvovali tříměsíční stáž na University of Plymouth ve Velké Británii, další dva ve farmaceutických podnicích v německých Drážďanech. Tyto stáže byly po všech stránkách velice kvalitní a přínosné a setkaly se s obrovským ohlasem.

Škola uspěla, ve vysoké konkurenci, s projektovou žádostí na příští školní rok, a to již v roli držitele certifikátu VET Mobility Charter, který je uznáním kvality organizace jako vzdělávací instituce v odborném sektoru a oceněním její internacionalizační strategie.

Letošní prezentace byly zároveň oslavou 25. výročí programu Erasmus v České republice.

Za SPŠCH Pardubice:
Ing. Jana Šedová, koordinátorka projektů Erasmus+, mobility v odborném vzdělávání 

Tříměsíční zahraniční odborné stáže posouvají mladé chemiky kupředu jak v profesním, tak i v osobním životě

„Jděte do toho! Jestli máte obavy, zapomeňte na ně! I kdyby něco selhalo, nebudete litovat,“ říká Tomáš Větvička, žák třetího ročníku oboru Aplikovaná chemie Střední průmyslové školy chemické Pardubice, který spolu s Pavlou Venclovou z téže třídy absolvoval tříměsíční odbornou stáž v rámci programu Erasmus+ v Drážďanech. „Je to obrovská zkušenost do života, v pracovní i v osobní rovině. Když je člověk v jiné zemi, nemá kolem sebe svůj okruh přátel a musí se spolehnout hlavně sám na sebe, nastane u něj obrovský vnitřní rozvoj a dozví se o sobě hodně věcí,“ dodává.

Přijímající organizací bylo pro Pavlu a Tomáše profesní výcvikové centrum SBG Dresden, kde se oba studenti během čtrnáctidenního kurzu seznámili s farmaceutickými procesy, konkrétně s výrobou různých lékových forem. Praxi každý z nich absolvoval v jiné firmě. „Pracoval jsem ve společnosti, která se zabývá vývojem a výrobou vakcíny proti chřipce Glaxo Smith Kline Biologicals GSK Dresden. Mohl jsem poznat celý výrobní proces,“ vysvětluje Tomáš Větvička. „Němci jsou hodně akurátní a farmaceutické firmy musí dodržovat přísné zásady správné výrobní praxe, jsou hodně kontrolované. Záleží na každé maličkosti, když se něco pokazí, je z toho velký problém,“ popisuje své zkušenosti Tomáš. „Byl jsem překvapený, že anglicky se domluvím nejen na pracovišti, ale i na ulici. Když člověk mluví v jiném jazyce a musí v něm pochopit nějaké souvislosti, naučí vás to víc logicky myslet,“ dělí se se svými zkušenostmi Tomáš. Velice si přitom váží vstřícnosti učitelů a konzultantky za školu Michaely Novotné, oceňuje přístup koordinátora na německé straně Jense Hofmanna či Silvia Beiera, který byl Tomášovi, jako tzv. buddy, průvodcem jeho odbornou praxí a také jeho školitelem.

Pavla pracovala ve výzkumném ústavu Helmoltz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) a zabývala se zkoumáním tkání zasažených nádorovým bujením a sledováním terapeutických účinků farmak. I pro ni byla tato praxe velkou profesní zkušeností a sama ji zhodnotila slovy „Jsem moc ráda, že jsem mohla být součástí…“

Minimálně stejně hodnotnou zkušenost získali další dva studenti školy – Adam Neuman a Šimon Sládek, kteří vycestovali na tříměsíční odbornou stáž na prestižní University of Plymouth ve Velké Británii. „Konkrétně se jednalo o Faculty of the Earth, Geography and Environmental Sciences. Studenti se zde zabývali stopovou analýzou kovů ve vzorcích životního prostředí s využitím špičkové instrumentální techniky. Na akreditovaných pracovištích Analytical Research Facility a Consolidated Radioisotope Facility se pod vedením erudovaných pracovníků fakulty seznámili s vysoce sofistikovanou instrumentací metod, jako jsou ICP – hmotnostní spektrometrie, ICP –  optická emisní spektrometrie, rentgenová fluorescenční spektrometrie, gamma spektrometrie či plamenová atomová absorpční spektrometrie. Studenti poznali práci v režimu akreditovaných laboratoří, zabývali se validací analytických postupů, optimalizovali podmínky měření, prováděli servisní analýzy i řešili výzkumné úkoly. Na zadání svých školitelů připravili certifikovaný referenční materiál, který následně analyzovali vybranými metodami a naměřená data statisticky zpracovali“ popisuje Jana Šedová, která byla konzultantkou studentů za školu a také jejich doprovodnou osobou. Studenti dodávají: „Naši školitelé Andrew Fisher a Robert Clough byli špičkovými experty v oboru, ale zároveň byli velice lidští, se skvělým smyslem pro humor. “

Výsledky svých odborných prací prezentovali tito studenti v úterý 18. června 2019 v rámci prezentací z odborných praxí ve škole. S velkým zájmem prezentacím těchto studentů naslouchali nejen učitelé, ale také žáci nižších ročníků, kterým je taková zkušenost inspirací pro jejich vlastní zapojení do programu Erasmus+. „Všichni čtyři studenti odvedli při plnění pracovního programu stáže obrovský kus práce, školitelé oceňovali jejich iniciativu a zájem o danou problematiku, v neposlední řadě jejich odborné a lidské kvality. Studenti skvěle reprezentovali nejen sami sebe, ale také naši školu. Tyto tříměsíční stáže byly v letošním projektu realizovány pilotně a jejich dopad na studenty je opravdu enormní. Budeme je implementovat i v dalším projektu, a to ještě ve větší míře,“ říká koordinátorka programu Erasmus+, mobility v odborném vzdělávání, Jana Šedová.

Projekty mobilit v odborném vzdělávání mají ve Střední průmyslové škole chemické Pardubice již dvanáctiletou na tradici. Za tu dobu se zahraniční odborné stáže staly nedílnou součástí vzdělávací nabídky školy. 

Chemická škola pořádá příměstský tábor zaměřený na přírodní vědy

Letní prázdniny lze prožít na řadu způsobů. Lenošit u vody, věnovat se sportovními aktivitám nebo rozvíjet své znalosti a dovednosti v rámci zájmové činnosti. Poslední dvě možnosti si zvolili účastníci příměstského tábora pořádaného Střední průmyslovou školou chemickou Pardubice.

Po celý první červencový týden se více než deseti dětem z prvního stupně základních škol z regionu stal místem pro jejich prázdninové radovánky areál této školy. A vzhledem k zaměření tábora to nejsou pouze hasičský stadion či školní jídelna, ale také odborné učebny a laboratoře. „Tématem tohoto dne je voda. Dětem vysvětlujeme význam vody pro člověka, její vlastnosti a kvalitu pak budou zkoumat při práci v laboratoři,“ vysvětlil nám ředitel školy Jan Ptáček.

Cílem těchto příměstských táborů je přiblížit žákům v době letních dnů přírodní vědy i možnosti, které škola pro jejich studium nabízí. Kdo ví, třeba někteří z účastníků tábora jednou usednou do lavic chemické průmyslovky a přitom rádi na tyto první kroky za poznáním zavzpomínají.

Skvělý úspěch v celostátním kole SOČ

Absolventka studijního oboru Aplikovaná chemie Michaela Sperátová se umístila na celostátní přehlídce SOČ na čtvrtém místě. Úspěchu dosáhla obhajobou práce „π-Konjugované chromofory na bázi 2,8-disubstituovaného dibenzo[b,d]thiofenu“, kterou vykonávala na Univerzitě Pardubice v průběhu studia ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku.