English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Generální ředitel SYNPO, a. s. odměnil tři studenty chemické průmyslovky za nejlepší odborné práce!

Společnost SYNPO, a. s. je významným partnerem školy, spolupráce probíhá v několika rovinách. Jednou z forem podpory škole je soutěž „O ceny společnosti SYNPO“, ve které tato společnost odměňuje nadané studenty školy za jejich aktivity na poli chemie. V letošním školním roce se uskutečnil již dvanáctý ročník této soutěže. Výsledky letošního ročníku soutěže vyhlásil osobně generální ředitel společnosti SYNPO a.s., pan Ing. Jan Hyršl, CSc. u příležitosti slavnostního předávání maturitních vysvědčení, které se konalo 6. června 2017 v kongresovém sále Atrium Palace Pardubice. Za nejlepší odbornou práci a dosažené úspěchy získal první místo v soutěži Petr Leinweber, student 4. B. Generální ředitel SYNPO, a.s. předal Petrovi Zlatý diplom a finanční odměnu ve výši 15 tisíc korun. Druhé místo a tedy Stříbrný diplom spojený s odměnou ve výši 10 tisíc korun získal Adam Urbanec, student 4. A. Třetí místo v soutěži obsadila Hedvika Čapková, studentka třídy 4. B, která získala Bronzový diplom a odměnu 5 tisíc korun.

Vítězům soutěže gratulujeme a společnosti SYNPO, a.s. děkujeme za podporu nadaných žáků naší školy. Děkujeme rovněž Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice, na jejichž pracovištích byly všechny tyto odborné práce (a mnohé další) realizovány.

Děkujeme.

Ing. Jana Šedová

Žáci SPŠCH budou soutěžit o ceny společnosti SYNPO, a. s.

Synpo, akciová společnost, a Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích společně vyhlásily „Soutěž o ceny společnosti SYNPO, a. s.“, ve které odměňuje nejlepší žáky školy za jejich úspěchy aktivity na poli chemie. Cílem soutěže je podpořit studium tohoto velmi důležitého vědního oboru a odměnit žáky za vynikající studijní výsledky a úspěchy dosažené v oborových soutěžích.

O ceny mohou soutěžit žáci 3. a 4. ročníku, kteří se zúčastní programu Středoškolské odborné činnosti, Amavet, chemické olympiády nebo jiných soutěží. O vítězích rozhodne porota složená ze zástupců SPŠCH, Univerzity Pardubice a společnosti SYNPO. Vítězové budou vyhlášeni na slavnostním předávání maturitních vysvědčení. První cenou je Zlatý diplom společnosti SYNPO, jehož udělení je spojeno s finanční odměnou 15 tisíc Kč, druhou cenou je Stříbrný diplom a finanční odměna 10 000 Kč, třetí cenou je Bronzový diplom a finanční odměna 5 000 Kč. Po slavnostním vyhlášení výsledků soutěže ředitelem společnosti následuje vždy raut za účasti všech soutěžících a rodičů těchto žáků a rovněž zástupců obou institucí.

SYNPO, a. s. v současné době zaměstnává 40 absolventů SPŠCH Pardubice, z nichž někteří jsou ve vedoucích pozicích ve výzkumu a vývoji. Jde o absolventy, kteří pokračovali ve studiích na vysokých školách i v postgraduálním studiu a následně zůstali u chemie v Pardubicích. Rovněž ředitel společnosti Ing. Jan Hyršl je absolventem průmyslovky a ke škole má vřelý vztah. Díky němu je spolupráce mezi SPŠCH Pardubice a SYNPO nadstandardní a probíhá v několika rovinách.

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice má rovněž velké zásluhy v této soutěži. Většina prací SOČ se koná právě na pracovištích FCHT UPce. Studenti se svými odbornými pracemi dosahují vynikajících výsledků ve všech kolech soutěže SOČ, včetně národního.

Ing. Jan Ptáček, ředitel SPŠCH Pardubice