English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Pokročilá instrumentální analýza

Praktikum je zaměřeno na prohloubení znalostí získaných z teoretických předmětů zabývající se analytickými metodami. Zjistíš, jak to chodí v opravdové analytické laboratoři. Naučíš se samostatně odebírat vzorky, připravovat je k analýze dle předepsaných pravidel a realizovat vlastní analýzu vzorku pomocí moderních přístrojů. Získané výsledky budeš následně prezentovat. Praktikum je realizováno v dvouhodinových blocích 4x měsíčně. Kapacita praktika je 10 žáků na pololetí. Garantem je Ing. Jana Šedová (dveře č. H308). Volnočasová aktivita určená pro žáky školy je podporována projektem „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. opvk_01